Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 295 Ulkomainonta / aluevaalit 2022

LAIDno-2021-399

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Aikaisemmissa vaaleissa Suomen Kuntaliitto on suositellut vaalien ulkomainonnan aloittamista niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista.

Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen, mutta puolueille ja valitsijayhdistyksille on perinteisesti tarjottu mahdollisuus ehdokasjulisteiden esillepanoon niille varatussa telineessä.

Kuntaliitto ei ole antanut suosituksia vaalimainospaikkojen maksullisuudesta. Vaalimainospaikkojen ylläpito ja maksullisuus vaihtelevat kunnittain. Laihian kunnassa ei vaalimainospaikasta kunnan asettamassa telineessä ole peritty maksua puolueilta/valitsijayhdistyksiltä ja ne on jaettu tasapuolisesti (yhdenvertaisuusperiaate).

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain (56 §) säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Vuoden 2021 kuntavaalien kunnan luvanvaraisena mainospaikkana oli Kirkonseutu - Vanha tori, Kauppatie 8.

Väylävirasto on 8.3.2021 antanut ohjeen vaalimainosten sijoittelusta valtion liikenneväylien varsille. Tavoitteena on varmistaa liikenneturvallisuus. Ohje on voimassa 1.5.2021 alkaen toistaiseksi.
Tilapäisiä vaalimainoksia saa pystyttää tien varsille kuukausi ennen varsinaista vaalipäivää ja ne tulee kerätä pois viimeistään viikon kuluttua vaalien päättymisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että aluevaalien 2022 ulkomainonta voidaan aloittaa 5.1.2022. Mainokset tulee poistaa vaalien jälkeen, viimeistään 30.1.2022 mennessä.

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaalien luvanvarainen mainospaikka on Kirkonseutu - Vanha tori, Kauppatie 8.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00