Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 314 Toimielinten päätösten otto-oikeus

LAIDno-2021-74

Kuvaus

Kunnanhallitus,​ kunnanhallituksen puheenjohtaja,​ kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian,​ joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Otto-​oikeus koskee myös lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirrettyä asiaa,​ jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa,​ jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. (Kuntalaki 92 §)

Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen,​ on päätöksestä tehty oikaisuvaatimus käsiteltävä kunnanhallituksessa.

Toimielinten pöytäkirjoihin sisältyvät luettelot viranhaltijoiden päätöksistä,​ joihin kunnanhallituksella on otto-​oikeus.

Pöytäkirjat olivat kokouksessa esillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että se ei ota käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevien toimielinten päätöksiä ja toteaa,​ että päätökset voidaan panna täytäntöön:

Sivistyslautakunta 28.10.2021, 17.11.2021
Tekninen lautakunta 10.11.2021.

Päätös

Keskustelun aikana jäsen Sauli Tuomela ehdotti, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan 10.11.2021 päätöksiin § 79 ja § 82 sekä kumoaa ne.

Puheenjohtaja tiedusteli, vastustaako joku jäsenistä otto-oikeuden käyttämistä. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan 10.11.2021 päätöksiin § 79 ja § 82.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kumota edellä mainitut päätökset ja päätti palauttaa ne teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että se ei ota käsiteltäväkseen muilta osin teknisen lautakunnan kokouksen 10.11.2021 päätöksiä.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että se ei ota käsiteltäväkseen sivistyslautakunnan kokouksien 28.10.2021 ja 17.11.2021 päätöksiä.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi