Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 296 Päätös valvonta-asiassa / kotihoidon lomautukset

LAIDno-2021-530

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Krooks, kotipalveluohjaaja, riitta.krooks@laihia.fi
Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää 19.10.2021 saapuneella kirjeellä Laihian kunnalta selvityksen Laihian kunnan kotihoidon työntekijöiden lomautusten vaikutuksesta asiakkaidensa palveluun. Kunnalle on myönnetty lisäaikaa vastauksen antamiseen pyynnön mukaisesti 5.11.2021 saakka. 

Laihian kunta antaa vastineensa pyydettyihin asioihin kunnan kotipalvelun työntekijöiden lomautusten vaikutuksesta palveluiden toteutumiseen, haittatapahtumailmoituksiin tai muistutuksiin, asiakkaiden yksilöllisiin palveluihin, hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumiseen, käyntiaikojen siirtämiseen tai peruuntumiseen sekä asiakasturvallisuuteen. 

Oheismateriaali:
1) Aluehallintoviraston selvitys- ja selityspyyntö, kuuleminen
2) Kunnan selvityksen liitteet

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle selvityksen liitteen mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaisuutta odottamatta.

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 11.11.2021 päätöksen valvonta-asiassa. Päätöksen mukaisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa sosiaalihuoltolain (1541/2009) 57 §:n 1 momentin nojalla Laihian kunnalle huomautuksen vastaisen toiminnan varalle siitä, että Laihian kunnan sosiaalipalveluja ei ole järjestetty asianmukaisesti.

Aluehallintovirasto toteaa, että Laihian kunnalta saadun selvityksen mukaan kotihoidon asiakkaiden asiakasturvallisuus on tosiasiassa vaarantunut kotihoidon henkilöstön lomautusten aikana. SOTE-palvelujen järjestämisvastuun perusteella Laihian kunnan tulee järjestää sosiaalihuollon asiakkaiden palvelut asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmissa edellytetyllä tavalla, eikä palveluissa saa tulla heikennyksiä esimerkiksi kotihoidon henkilökunnan lomautusten vuoksi.

Laihian kunnan valvonta-asian käsittely aluehallintovirastossa päättyy.

Kotipalvelun toiminta siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän järjestettäväksi 1.1.2022 alkaen.

Oheismateriaali: Päätös valvonta-asiassa LSSAVI/16147/2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi