Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 282 Lisämääräraha talousarvioon 2021 / projekti terveysaseman varavoimalaite ja muutostyöt

LAIDno-2021-118

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Masa Hiipakka, kiinteistöpäällikkö, masa.hiipakka@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnanvaltuusto on päätöksessään § 74  14.12.2020 myöntänyt 100 000 €:n määrärahan Terveyskeskuksen varavoimalaitteeseen ja siihen liittyviin kiinteistön muutostöihin.

Alkuperäisen investoinnin toteutuneet kustannukset ylittyivät suunnitelmasta 19 849 €.

Toteutuneet kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

Suunnittelukustannukset                                                7600 €

Vakuutukset ja liittymismaksut                                         400 €

Maanrakennus- ja perustustyöt                                      6800 €

Varavoimalaite asennettuna                                       104700 €

Polttoaineet                                                                          500 €

Täten hankkeen kokonaiskustannukset ovat 119 849 €, jossa ylitystä alkuperäiseen investointiesitykseen 19 849 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2021 lisämäärärahaa 20 000 € Terveyskeskuksen varavoiman investointiin.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Teknisen lautakunnan projektiin 5393 (Alempiasteiset tiet) on varattu määrärahaa 100 000 euroa. Projekti ei toteudu vuonna 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan 20 000 euron lisämäärärahan projektiin terveysaseman varavoimalaite ja muutostyöt.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan projektiin 5393 varatusta määrärahasta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi