Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 299 Laihian kuntastrategia

LAIDno-2021-599

Valmistelija

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26.3.2018 § 18 Laihian kuntastrategian vuosiksi 2018–2022. Tämä ohjaa kunnan toimintaa vielä vuoden 2022.

Uutta kuntastrategiaa on pohjustettu kunnan johtavien viranhaltijoiden kesken kevään 2021 mittaan sekä uuden kunnanvaltuuston iltakoulussa 16.8.2021 teemalla ”Tulevaisuuden kunta”.

Kuntastrategiaa luodaan erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa. Kuntien rooli muuttuu kesällä 2021 hyväksytyn ns. SoTe-uudistuksen myötä vuoden 2023 alusta. Tämän lisäksi koko yhteiskunta niin globaalisti tarkastellen kuin Suomen ja alueen mittakaavassakin ovat sekä mittavien haasteiden että mahdollisuuksien edessä.

Kuntastrategiaa 2018–2022 luotaessa kunnalla oli ulkopuolinen asiantuntija ohjaamassa strategian valmistelua. Viranhaltijat ovat tehneet alustavaa selvitystä ulkopuolisen asiantuntijan käyttämisestä uuden strategian osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että Laihian uuden kuntastrategian laadintaan hankitaan ulkopuolista asiantuntijuutta.

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan hankkimaan ulkopuolisen asiantuntijan ohjaamaan kunnan strategiatyötä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00