Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 298 Laihian kunnan kannanotto VT3 -yleissuunnitteluvaiheesta välillä Helsingby-Laihia

LAIDno-2019-328

Valmistelija

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Helsingby - Laihia -tiehankkeessa ollaan yleissuunnitteluvaiheessa. ELY-keskus ja Ramboll esittelivät 1.11.2021 pidetyssä yleisötilaisuudessa uutta linjausvaihtoehtoa (VE 3). Uuden vaihtoehdon osalta tullaan tekemään vaikutusten arviointi syksyn 2021 aikana. YVA-selostuksen täydennyksen ja yhteysviranomaisen perustellun päätelmän jälkeen ELY-keskus tekee uuden valinnan yleissuunnitteluun valittavasta linjausvaihtoehdosta.

Laihian kunta on antanut lausunnot hankkeeseen keväällä 2019, 2020 ja 2021. Lausunnoissa kunta on todennut, että vaihtoehto 2a on kunnan kannalta perustelluin valinta. Koska kaikki vaihtoehdot ovat nyt uudelleen vertailtavina, näkee kunta parhaaksi tuoda edelleen oman kantansa esille valittavasta vaihtoehdosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Laihian kunnan kannanoton VT3 -yleissuunnitteluvaiheesta välillä Helsingby-Laihia liitteen mukaisena. Kannanotto toimitetaan yleissuunnittelusta vastaaville tahoille.

Päätös

Keskustelun aikana jäsen Sauli Tuomela ehdotti, että 6. kappaleen loppuun lisätään lause: Alue on 20 merkittävimmän tulvariskin alueena Suomessa.

Puheenjohtaja tiedusteli, vastustaako joku jäsenistä tehtyä ehdotusta. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä 6. kappaleen loppuun lauseen: Alue on 20 merkittävimmän tulvariskin alueena Suomessa.

Kannanotto kunnanhallituksen hyväksymässä muodossa vaihdetaan pöytäkirjaan liitteeksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi