Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 304 Kunnan ilmoitukset vuonna 2022

LAIDno-2021-576

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. (Kuntalaki 108.1 §)

Kunnan ilmoitukset on julkaistu kotisivuilla sekä tarpeen mukaan paikallislehdessä. Ilmoituslehtenä on pitkään ollut Kyrönmaa-lehti, minkä lisäksi yleistä merkitystä omaavat ilmoitukset on julkaistu laajemmin eri päätöksin.

Kyrönmaa-lehden jättämän tarjouksen mukaan ilmoitushinnat vuonna 2022 ovat:
Tekstisivu ja tekstin jälkeen: 1,35 euroa/pmm (alv 0 %).
Tarjouksen mukaan ilmoitushintaan myönnetään 20 %:n alennus.

Tarjous oli esillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnan ilmoitukset julkaistaan vuonna 2022 kotisivuilla ja tarpeen mukaan Kyrönmaa-lehdessä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi