Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 303 Kokoussuunnitelma / kunnanhallitus ja kokousasiakirjat vuonna 2022

LAIDno-2017-111

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Kokoussuunnitelman mukaan kunnanhallituksen kokouksia on suunniteltu pidettäväksi 12 kpl vuonna 2022. Lisäksi on merkitty pidettäväksi 1 kunnanhallituksen iltakoulu.
Kokoussuunnitelmasta voidaan poiketa, mikäli siihen on tarvetta.

Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan sähköisessä kokoustyötilassa (CaseM), jonne jäsenet ja varajäsenet saavat sähköpostissa kuhunkin kokoukseen erillisen linkin. Lisäksi kuntalain 18 §:n mukainen läsnäolo-​ tai puheoikeus kunnanhallituksen kokoukseen on valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen (julkisilta osin) ovat luettavissa kunnan kotisivuilla.
Lisäksi esityslistasta ja tarkastetusta pöytäkirjasta liitteineen (julkisilta osin) toimitetaan kopiot kirjastoon.

Oheismateriaali: Kokoussuunnitelma 2022 (luonnos)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kunnanhallituksen kokoussuunnitelman ajalle 1.1.–31.12.2022 siten, että suunnitellut kokouspäivät ovat 31.1.–21.2.–14.3.–29.3.– 25.4.–16.5.–6.6.–29.8.–19.9.–10.10.–31.10. ja 28.11.2021. 
  • että kokouksen tarkastettu pöytäkirja (julkisilta osin) pidetään yleisesti nähtävillä kunnan kotisivuilla kokouspäivää seuraavan viikon tiistaina.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00