Tekninen lautakunta, kokous 12.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Virkalantien parantamisen rakennusurakka

LAIDno-2024-230

Valmistelija

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kuvaus

Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Virkalantien parantamisen rakennusurakasta. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA:ssa ja kunnan kotisivuilla. Tarjousten jättöaika päättyi 3.6.2024.

Parantamisurakka toteutetaan teknisen lautakunnan 13.9.2023 80 § hyväksymän katusuunnitelman mukaisesti. Urakassa Virkalantien rakennekerroksia uusitaan ja koko väli päällystetään Vallinmäentien ja vt 3 välillä, Eskolantien liittymä muotoillaan sekä Vallinmäentien ja Eskolantien liittymien välille rakennetaan korotettu jalankulku- ja pyörätie. Hankkeen pituus on noin 180 m.

Rakentaminen sisältyy vuoden 2024 talousarvion teknisen lautakunnan investointeihin, määrärahaa perusparantamiseen on varattu 170.000 €.

Oheismateriaalina tarjouspyyntö.

Tarjouspyyntöasiakirjat kokonaisuudessaan ja tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää

1. valita työn toteuttajaksi kokonaistaloudellisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan.

2. että tarjousten avauspöytäkirja liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

1. Virkalantien parantamisen rakennusurakoitsijaksi valittiin J-P Revahl Ab Oy.

2. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00