Tekninen lautakunta, kokous 12.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Tarkastusoikeuden myöntäminen rakennuskannan tarkastuksiin

LAIDno-2024-232

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnan rakennusvalvonta on aloittanut 24.4.2024 lähtien rakennusrekisterin laadunparannus ja kiinteistöveroselvitys -​hankkeen. Hankkeella pyritään parantamaan kiinteistöillä sijaitsevien rakennusten tila- ja ominaisuustiedoista koostuvaa, kunnan ylläpitämää rakennus-​ ja huoneistorekisteriä, sekä varmistamaan kunnan alueella olevien kiinteistöjen ja kiinteistönomistajien tasavertainen kohtelu.

Hankkeessa verrataan kunnan nykyistä rakennus-​ ja huoneistorekisteriä sekä Digi- ja viestintäviraston (DVV) että verottajan aineistoihin. Mikäli tietokantojen välillä on ristiriitoja, lähetetään kiinteistön omistajille kyselylomake, jolla kiinteistön omistaja tai edustaja ilmoittaa kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten tiedot. Tarvittaessa kiinteistöillä tullaan suorittamaan mittauskäyntejä rakennuskannan tarkastuksia tekevän projektityöntekijän toimesta.

Kuntalain 410/2015 91 §:n mukaan valtuusto voi hallintosäännössä antaa toimielimelle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei voida enää siirtää edelleen.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaansa edelleen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Tekninen lautakunta myöntää rakennuskannan tarkastuksia tekevälle projektityöntekijälle mittauskäyntien suorittamiseen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen tarkastusoikeuden. Tarkastusoikeus myönnetään rakennusrekisterin ja kiinteistöveroselvitys -hankkeen ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi