Tekninen lautakunta, kokous 12.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Selvityspyyntö jätehuoltoyritykselle / jätemaksutaksa 2024

LAIDno-2024-231

Valmistelija

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kuvaus

Jätehuollon laskutuksesta on tullut kuntaan selvityspyyntö. Selvityspyynnössä kysytään, että millä perustein jätetaksa on asiakkaiden laskuissa muutettu ja onko kunta ohjeistanut jätehuoltoyritystä näin tekemään vaikka päätöstä taksojen muutoksesta ei ole tehty. Jäteyhtiö on laskuttanut vuoden tammikuun–maaliskuun 2024 jätelaskutuksen yhteydessä jätteenkäsittelymaksua enemmän kuin mitä voimassaolevien hyväksyttyjen jätetaksojen mukaan olisi kuulunut. Mitään selvitystä, saati laskun korjausta ei ole tullut. Virheellinen taksa on ollut käytössä kaikilla tämän saman jäteyhtiön asiakkailla. Suurimmassa osassa laskuista kyse on vain pienistä summista, mutta periaatteessa ei ole oikein, että joku muu kuin jätehuoltoviranomainen päättää taksoista.

Kunnan tulee varmistaa, että jätteenkäsitelymaksut laskutetaan oikeilla perusteilla ja ainakin kehoittaa yrityksiä oikaisemaan mahdolliset virheet aiemmassa laskutuksessa. Jätelain 86 §:n mukaan jätteen haltijalla on oikeus hinnanalennukseen, jos jäteastiaa ei tyhjennetä tai jätehuoltoa ei järjestetä muutoin kunnan jätehuoltomääräysten tai sopimuksen mukaisella tavalla taikka jos jätehuoltopalvelussa on muu vastaava virhe.

Kunnalle kuuluvista jätelain 23 §:n mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä kuntalain 30 §:ssä tarkoitettu toimielin (kunnan jätehuoltoviranomainen). Kunnan jätehuoltoviranomainen on tekninen lautakunta. Laihian kunnan hallintosäännön 29 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää toimialansa taksat ja maksut. 129 §:n mukaan valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään. Jollei tästä laista muuta johdu, uhkasakkoa, teettämisuhkaa ja keskeyttämisuhkaa koskevaan asiaan sovelletaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää pyytää hallintolain 32 §:n mukaisesti selvityspyynnön jätehuoltoyritykseltä.

Selvityspyyntö koskee virheellisestä jätteenkäsittelylaskutusta tammikuu–toukokuu 2024 väliseltä ajalta.

Selvityksestä tulee ilmetä:

- millä ajan jaksolla virheellinen laskutus on tarkalleen tapahtunut
- kuinka montaa asiakasta se koskee
- mistä laskutusvirhe on yrityksen mielestä johtunut
- mihin toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi on ryhdytty
- millä aikavälillä yritys katsoo liikaa perityn jätteenkäsittelymaksun palautuksen asiakkaille tapahtuvan.

Selvitys on toimitettava Laihian kunnan tekniselle lautakunnalle viimeistään 30.8.2024 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi