Tekninen lautakunta, kokous 12.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Rakennustyön keskeytysmääräys / 399-401-9-43

LAIDno-2024-234

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on yleisellä katselmuskierroksellaan todennut, että kiinteistöllä OLAVINLINNA 399-401-0009-0043 on aloitettu asuinrakennuksen (VTJ-PTR 103048167D) laajennustyö ilman voimassa olevaa rakennuslupaa.

Rakennustarkastaja on määrännyt aloitetut rakennustyöt keskeytettäväksi 28.5.2024 lähetetyllä kirjeellä ja ilmoittanut, että aloitetulle rakennuksen laajennukselle on haettava rakennuslupaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 180 §:n mukaan rakennustarkastajalla on oikeus keskeyttää työt mikäli rakennustyöhön ryhdytään tai se toteutetaan vastoin lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti.

Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa.

Oheismateriaali: Rakennustarkastajan antama keskeytysmääräys

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää pysyttää rakennustarkastajan määräämän työn keskeyttämisen voimassa.

Tekninen lautakunta päättää, että keskeytysmääräys on voimassa toistaiseksi ja määräys voidaan purkaa rakennustarkastajan tekemällä päätöksellä.

Tekninen lautakunta päättää kehottaa kiinteistön omistajaa hakemaan asuinrakennuksen laajennukselle viipymättä rakennuslupaa. Rakennuslupahakemus on jätettävä rakennusvalvontaan kuitenkin viimeistään 31.7.2024 mennessä sähköisen asiointipalvelu Lupapisteen kautta. Mikäli annettua kehotusta ei noudateta ja lainvastainen menettely jatkuu, määräyksen noudattamisen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakkolain (1113/1990) mukainen sakon uhka.

Asianosaisille varataan hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti tilaisuus lausua mielipide asiasta sekä antaa selitys sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Erityisesti pyydetään antamaan selitys siitä,

  • miksi rakennustyöhön on ryhdytty ilman voimassa olevaa rakennuslupaa,
  • mikä estää hakemasta rakennuksen laajentamiselle rakennuslupaa.

Selvitys tulee toimittaa Laihian kunnan rakennusvalvontaan (os. PL 13, 66401 Laihia) 31.7.2024 mennessä. Selvityksen jättäminen ei estä asian käsittelyä eikä määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista.

Päätös

1. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

2. Tekninen lautakunta päätti tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaisuutta odottamatta.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valituksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä. Jos asiakirja on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä asianomaisen suostumuksella, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Jos päätös annetaan tiedoksi todisteellisena tiedoksiantona, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

Valitukseen on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituksessa on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (Hallintoprosessilaki 32 §).

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla siten, että ne on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valitusviranomainen, yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus

PL 204, 65101 Vaasa

s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi

telekopio 029 5642 760

Valituksen maksullisuus

Hallinto-oikeus voi tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

 

Lisätietoja hallintovalituksesta sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi