Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 280 Talousarvio 2022, taloussuunnitelma ja investointisuunnitelma 2023–2024

LAIDno-2021-441

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Kunnan taloustilannetta on käsitelty vuoden 2021 aikana luottamushenkilöiden kanssa kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa, eri lautakunnissa sekä luottamushenkilöiden iltakouluissa.

Talousarviovuonna 2022 tapahtuu suuri muutos, kun kunnan sote-toiminnot ja palo- ja pelastustoimi siirtyvät 1.1.2022 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään. Kunnalle jää toimista edelleen rahoitusvastuu. Hyvinvointialueen kuntayhtymä on ilmoittanut, että se pyrkii toimittamaan kunnille syyskuun loppuun mennessä vuoden 2022 talousarvion. Sen jälkeen on tiedossa, mitä kunnan on soten osalta varattava talousarvioon. Vielä suurempi muutos tapahtuu taloussuunnitelmavuonna 2023. Suomessa perustetaan hyvinvointialueet vastaamaan sote-toimintojen sekä palo- ja pelastustoimen järjestämisestä. Tällöin myös rahoitusvatuu siirtyy valtiolle. Vastaavasti kunnilta vähennetään osuus kunnallis- ja yhteisöverotuotosta sekä valtionosuudesta.

Kunnan toimielinorganisaatio muuttui 1.8.2021. Sivistyslautakunta vastaa lähinnä koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluista sekä esiopetuksesta. Hyvinvointilautakunta vastaa sote-toimintojen seurannasta, vapaa-aikapalveluista sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluista. Teknisen lautakunnan alaisuudessa on tekninen toimi sekä rakennus- ja ympäristötoimi. Muutos tuo talousarvion rakenteeseen vastaavat muutokset.

Laihian kunnan taloudenhoidossa kunnallisverotuotoilla ja valtionosuuksilla on merkittävä vaikutus lopulliseen tulokseen. Kuntaliiton elokuussa julkaistun veroennusteen mukaan Laihian verotulo vuonna 2022 olisi noin 33 milj. euroa. Koronapandemian pahimman vaiheen jälkeen Suomen talous on päässyt rivakkaan nousuun, joka näkyy selkeästi verotulojen suotuisana kehityksenä. Kuntaliiton toukokuun arvion mukaan valtionosuudet olisivat noin 18,3 milj. euroa. Valtiovarainministeriö arvioi kesäkuun laskelmassaan Laihian valtionosuuden olevan noin 18,7 milj. euroa.

Kunnanvaltuusto päättää Laihian kunnan vuoden 2022 veroprosentista kokouksessaan 15.11.2021. Kunnat eivät voi muuttaa tällöin päätettyjä veroprosentteja vuodelle 2023, vaan ne pysyvät samoina johtuen hyvinvointialueiden perustamisesta ja verotuoton jakaantumisesta kuntien ja hyvinvointialueiden kesken.

Kunnan poistot ovat edelleen huomattavan suuret, noin 2,25 milj. euroa ja korko- ja rahoituskulut vajaa 100.000 euroa.

Talousarviossa 2021 ylijäämä on 924.540 euroa. Elokuun taloustilanteen mukaan näyttää, että varsinkin erikoissairaanhoidon (ylitys noin 500.000 euroa) ja vanhusten palveluasumisen (175.000 euroa) kustannukset sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökustannukset (440.000 euroa) eivät olisi pysymässä talousarviossa. Toisaalta vuodelle 2021 ennustetut verotuotot olisivat ylittämässä talousarvioon merkityn noin 1,3 milj. euroa.

Tilinpäätöksen 2020 jälkeen kunnan taseen kumulatiivinen alijäämä on noin 560.000 euroa. Talousarvion 2021 mukaisesti tilinpäätöksen ylijäämän tulisi kattaa alijäämä ja näin kunta voisi päästä rakentamaan talouttaan terveemmältä pohjalta. Kustannuspainetta talousarvioon 2022 aiheuttaa mm sote-toimintojen rahoitus Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä, 1.8.2021 voimaan tulleen toisen asteen koulutuksen maksuttomuus sekä  varhaiskasvatusmaksujen alentaminen. Tällä hetkellä voimassa oleva Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Vielä ei ole tietoa, mihin tulokseen uudet neuvottelut päätyvät.

Kunnanhallitukselle esiteltiin laskelmia vuoden 2022 toimintakatteen raamin pohjaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää vuoden 2022 toimintakatteen raamista.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus
Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 toimintakatteen raami on -19,1 milj. euroa muille toiminnoille kuin Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään siirtyville sote-toiminnoille. Sote-toiminnoille arvioidaan tässä vaiheessa 29.884.529 euroa.

Mikäli koulukuraattorit ja koulupsykologipalvelut siirtyvät vuoden 2022 aikana Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään, vähenee perusopetuksen tehtäväalueen raami vastaavasti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19.34.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.43.

Valmistelija

Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvion investointiesityksiä vuodelle 2022. Lautakuntien esitykset (€):

Kunnanhallitus -280 000
Sivistyslautakunta -31 640
Hyvinvointilautakunta -314 000
Tekninen lautakunta / talonrakennus -225 000
Tekninen lautakunta / kunnallistekniikka -2 353 000
Yhteensä -3 203 640

 

Oheismateriaali: Tarkemmat tiedot investointiesityksistä

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää keskustella investointiesityksistä ja antaa lautakunnille evästyksen talousarvion investointien jatkovalmisteluun.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19.06.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.14.

 

Valmistelija

Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioraamia syyskuun kokouksissaan. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän talousarvioesitystä odotellaan saatavaksi viikon 41 aikana. Lautakuntien esitykset talousarvioksi (€):

  KH raami LTK esitys erotus
kunnanvaltuusto -68 914 -68 914 0
tarkastusltk -22 330 -22 330 0
luott.hlöjohto/yleishallinto -1 028 801 -1 028 801 0
keskushallinto -1 100 461 -1 100 461 0
kunnan tilat ja os.huoneistot 98 811 98 811 0
vaaliltk -35 525 -35 525 0
yht.hallinto -2 157 221 -2 157 221 0
       
kirjasto ja kulttuuri -396 338 -435 169 -38 831
liikuntatoimi -701 197 -739 197 -38 000
nuorisotoimi -159 028 -166 228 -7 200
yht.hyvinvointi -1 256 563 -1 342 584 -86 021
       
varhaiskasvatus -3 454 532 -3 340 627 113 905
esiopetus -527 534 -528 876 -1 342
perusopetus -9 390 535 -9 243 132 147 403
toisen asteen koulutus -1 069 944 -1 069 944 0
aikuiskoulutus -181 900 -181 900 0
yht.sivistysos. -14 624 445 -14 364 479 259 966
       
tekninen toimi  -262 297 -270 323 -8 026
kiinteistötoimi 870 435 868 435 -2 000
liikennealueet  -646 772 -682 022 -35 250
yleiset alueet  -59 248 -71 881 -12 633
jätehuolto  -236 628 -137 981 98 647
vesihuoltolaitos  363 789 383 898 20 109
liikenneolot  -15 225 -15 000 225
palo- ja pelastustoimi  -630 470 -619 346 11 124
rak. ja ymp.huolto  -265 685 -297 788 -32 103
yht.tekninen -882 101 -842 008 40 093
       
ympäristöterveydenhuolto -170 000 -170 000 0
KAIKKI YHTEENSÄ -19 090 330 -18 876 292 214 038


Kirjasto- ja kulttuuritoimen esitys on 39 000 € enemmän kuin raami. Tästä kirjastoauton uudelleen käyttöönoton osuus on 46 000 €. Liikunta- ja nuorisotoimen esitys on 45 000 € enemmän kuin raami.
Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen paremman tuotto-odotuksen takia esitys on 114 000 € pienempi kuin raami.
Perusopetuksen raamista on vähennetty koulukuraattoreiden ja -psykologipalveluiden osuus, joten esitys on 147 000 € alkuperäistä raamia pienempi.
Teknisen lautakunnan kokonaisesitys on 40 000 € pienempi kuin raami.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää jatkaa talousarvion valmistelua lautakuntien esitysten pohjalta muutoin, mutta hyvinvointilautakunnalle annetaan tehtäväksi vähentää kirjastotoimen osalta kirjastoauton uudelleen käyttöönoton kustannukset.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän alustava talousarvio

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän talousjohtaja on lähettänyt 12.10.2021 sähköpostilla kunnille alustavan talousarvioesityksen vuodelle 2022. Ilmoituksen mukaan Laihian kunnan osuus on 29 757 251 euroa. Nousua nykyiseen talousarvioon on 5,8 %.

Esityksessä on yleisesti ottaen huomioitu:

 • toimintamuutoksia kuntien aikaisempien päätösten mukaan
 • asiakaspalvelujen kasvun tarve
 • palveluntuottajien ilmoittamia kustannusnousuja
 • palkantarkistuksia
 • vanhusten ja lastensuojelun henkilöstön vähimmäismitoitus
 • vähentyneet tulot asiakasmaksulain muutoksen johdosta
 • vuokrat teknisen nykyarvon laskelmien mukaan + 6 % tuottovaatimuksella
 • nykyisen toiminnan arvioitu alibudjetointi vuodelle 2021

 

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän ja alueen kuntien uudessa kokouksessa 28.10.2021 esiteltiin tarkennettu talousarvio 2022. Uuden talousarvion mukaan Laihian kunnan kustannus on 30 699 100 euroa. Nousua vuoden 2021 talousarvioon on 8,9 %.

Eläkemenoperusteinen maksu

Kunnat ja kuntayhtymät maksavat eläkemenoperusteista eläkemaksua niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat kertyneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005. Kevan valtuutetut vahvistavat vuosittain eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärän. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken sen perusteella, kuinka paljon maksussa olevista eläkkeistä on karttunut kunkin jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä. Eläkemenoperusteisella maksulla ei ole yhteyttä maksussa oleviin palkkoihin.

Jäsenyhteisön eläkemenoperusteiseen maksuosuuteen vaikuttavat esimerkiksi

 • Jäsenyhteisön omien palvelussuhteiden perusteella maksussa olevat eläkkeet
 • Jäsenyhteisön vastuulle siirretyt päättyneen jäsenyhteisön palvelussuhteiden perusteella maksussa olevat eläkkeet (esimerkiksi kuntayhtymän purkautuminen, kuntaliitos)
 • Kuntayhtymästä eroamisen jälkeen jäsenyhteisön vastuulle siirtynyt eläkemeno

 

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän talousjohtajalta on saatu tieto, että kuntien sote-henkilöstön eläkemenoperusteiset maksut eivät siirry hyvinvointikuntayhtymään, vaan kunnat ovat edelleen vastuussa maksuista. Arvio Laihian sote-henkilöstön eläkemenoperusteisista maksuista vuodelle 2022 on 320 000 euroa.

Vuoden 2023 alusta eläkemenoperusteinen maksu poistuu kokonaan. Tuolloin tulee voimaan Kevan tasausmaksu, joka jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden osuuksiin. 

Talousarviotilanne

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.10.2021 jatkaa talousarvion valmistelua lautakuntien esitysten pohjalta muutoin, mutta hyvinvointilautakunnalle annetaan tehtäväksi vähentää kirjastotoimen osalta kirjastoauton uudelleen käyttöönoton kustannukset 46 000 euroa. Hyvinvointilautakunta ei ole vielä käsitellyt päätöstä kokouksessaan. 

Talousjohtaja esitteli kokouksessa talousarvion tilannetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää jatkaa talousarvion valmistelua tämän hetkisen tilanteen pohjalta. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

 • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Kunnan on saatava kuluvan tilinpäätösvuoden aikana taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä katettua. Alijäämää on saatu vuosien 2019–2020 aikana kurottua reilusti umpeen. Tilinpäätöksen 2020 jälkeen alijäämä oli noin 560 000 euroa. Kunta haki valtiovarainministeriöltä kuntalain muutokseen perustuvaa pidennystä kumulatiivisen alijäämän kattamiskauteen. Kunta sai valtiovarainministeriöltä hylkäävän päätöksen 23.11.2021. Tämän hetkisen ennusteen mukaan tilikauden 2021 ylijäämän jälkeen alijäämä olisi saatu kurottua kiinni.

Talousarvion mukaisesti tilikauden ylijäämäksi arvioitiin 924 540 euroa. Vuoden aikana verotulojen kehitys on ollut positiivista. Kuntaliiton ennusteen mukaan verotuotot olisivat nousemassa noin 1,1 miljoonaa euroa talousarviota suuremmaksi ja valtionosuuden ylitys olisi noin 120 000 euroa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön julistaman covid 19 –valtionavustuksen arvioidaan Laihian osalta olevan yli 0,5 miljoonaa euroa. Kunta on saanut erilaisiin hankkeisiin kuluvalle vuodelle vajaa 200 000 euroa. Näitä ei ole vielä tuloutettu käyttötalouteen, joten niiden tulouttaminen nostaa tulorahoitusta. Kunta on päättänyt omaisuuden myynneistä ja apporttisiirroista siten, että satunnaiset tuotot tulevat olemaan noin 150 000 euroa talousarviota suuremmat. Toisaalta hyvinvointilautakunta esittää 1,7 miljoonan euron ja sivistyslautakunta 0,6 miljoonan euron lisäyksiä talousarvioon. 

Verotulojen kehitys on pitkään ollut Laihian kunnalle erityisen tärkeää, koska kunnan valtionosuustulo per kuntalainen on ollut useina vuosina hyvin matala verrattuna vastaavankokoisten kuntien tai Pohjanmaan alueen kuntien keskimääräiseen valtionosuuteen. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että kuluvan vuoden kuntaveroennuste on positiivinen. Talousarviovuonna 2022 sekä kuntaliiton että valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Laihian kunnan verotulot jatkavat positiivista kehitystä. Talousarvion valtionosuus on arvioitu valtiovarainministeriön ennusteen mukaisesti.

Toimintakatteen kasvu on vuodesta 2010 alkaen vaihdellut -2,0 – 9,5 % välillä. Vuonna 2020 toimintakate nousi 2,9 %. Vuoden 2021 kasvuennuste on 3,4 %. Talousarviovuonna 2022 toimintakatteen ennustetaan nousevan 3,4 %. Sekä ennusteen 2021 että talousarvion 2022 toimintakatteen noususta suurin osa tulee sosiaali- ja terveyspalveluista. Varsinkin erikoissairaanhoidon sekä vammaisten ja vanhusten tehostetun palveluasumisen kustannukset ovat kovassa kasvussa.

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 15.6.2020 § 36 siirtää kunnan kaikki sote-toiminnot Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään 1.1.2022 alkaen. Siirtoa on valmisteltu koko kuluva vuosi kiivaalla tahdilla. Odotettavaa on, että siirron vuodenvaihteessa toteutuessa, kaikki rakenteet uudessa hyvinvointikuntayhtymässä eivät vielä ole valmiina. Pitkään tullaan toimimaan siten, että kunnan ja hyvinvointialueen kuntayhtymän toiminnot limittyvät edelleen toisiinsa. Kunnan talouteen siirto tekee huomattavan muutoksen. Kunta sai hyvinvointialueen kuntayhtymältä ensimmäisen, alustavan talousarvioehdotuksen vasta lokakuun alkupuolelta. Sen jälkeen talousarviota päivitettiin kaksi kertaa. Lopulta talousarvio täsmentyi 30,2 miljoonaan euroon. Rahoitusvastuu sote-toiminnoista jää vuodelle 2022 edelleen kuntiin.

1.1.2023 alkaen Suomeen perustetaan hyvinvointialueet, jolloin sote-toimintojen rahoitusvastuu siirtyy pois kunnilta. Tästä johtuen suunnitelmavuoden 2023 toimintakate Laihian kunnassa laskee 61,3 %. Muutoksen yhteydessä osa kunnallisverotuotoista siirtyy hyvinvointialueille. Tämän hetkinen arvio laskusta on 12,39 %-yksikköä. Lopullinen osuus selviää vuoden 2022 aikana. Myös osa yhteisöverotuotoista siirretään hyvinvointialueille. Kunnille maksettavat valtionosuudet muuttuvat kokonaan. Kuntaliitto ja valtiovarainministeriö on tehnyt tulevista valtionosuuksista laskelmia, joita on käytetty taloussuunnitelmavuosien valtionosuusluvussa.

Vuoden 2021 talousarviossa satunnaisiin tuottoihin on kirjattu 500 000 euroa. Summa koostuu Siskontien palveluasuntojen myynnistä KOY Laihian Vuokrataloille. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16.11.2020 apporttisiirrosta ja siirrosta kirjattiin noin 525 000 euroa satunnaisiin tuottoihin. Toukokuussa kunta myi ulkopuoliselle taholla osuutensa Asunto Oy Laihianraitti I:sta. Myynnistä kirjattiin satunnaisiin kuluihin noin 257 000 euron myyntitappio. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 15.11.2021 Loihde Oyj:n osakkeiden ja kahden metsätilan apporttisiirrosta Laihian Nuuka Lämpö Oy:lle. Omistusoikeus tulee siirtymään 31.12.2021. Siirroista kirjataan satunnaisiin tuottoihin noin 400 000 euroa.

Kunnanvaltuusto piti kunnallisveroprosentin vuodeksi 2022 ennallaan 21,75 %:ssa. Kiinteistöveroprosentit pysyvät myös samoina kuin vuonna 2021. Vakinaisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,6 % ja yleishyödyllisessä käytössä olevan rakennuksen veroprosentiksi päätettiin nyt neljättä vuotta peräkkäin 0,0 %.

Investointiesityksessään lautakunnat esittävät yhteensä 3 073 640 euron nettoinvestointeja. Rakennuksiin kohdistuvat investoinnit liittyvä lähinnä peruskorjauksiin. Suurin osuus esitetyistä investoinneista kohdistuu kunnallistekniikkaan. Koska kunnan investoinnit rahoitetaan pääosin lainarahalla, ensi vuonna nostetaan 3 000 000 euron talousarviolaina. Toisaalta lyhennysten osuus on lähes samansuuruinen, joten kokonaislainamäärä ei nouse.

1.8.2021 astui tehtävään uusi kunnanvaltuusto. Samalla Laihian kunnassa otettiin käyttöön uusi toimielinmalli. Kunnanvaltuusto päätti asiasta kokouksissaan 15.6.2020 § 37/22.3.2021 § 6. Tekninen ja rakennus- ja ympäristölautakunta yhdistetään tekniseksi lautakunnaksi. Lautakunnan alaiseksi perustetaan kolmijäseninen ympäristöjaosto. Kirjasto- ja kulttuuritoimi sekä vapaa-aikalautakunta muodostavat uuden hyvinvointilautakunnan, johon myös entisen perusturvalautakunnan alaiset toiminnot kuuluvat 31.12.2022 saakka. Sivistyslautakuntaan jäävät koulutoimi ja varhaiskasvatus. Jaostoihin ja toimikuntiin tehdään joitain muutoksia ja koulujen johtokunnat lakkaavat.

Yhteistyötoimikunta antoi kokouksessaan 22.11.2021 § 19 seuraavan lausunnon vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2023–2024 talous- ja investointisuunnitelmasta:
Yhteistyötoimikunta esittää,​ että henkilöstön tyky-​rahat palautetaan käyttöön.
Yhteistyötoimikunta kiinnitti huomiota seuraaviin:
- henkilöstölle tasapuoliset koulutusmahdollisuudet.
- hankkeiden haun yhteydessä mietitään tarkasti niiden tarkoituksenmukaisuus. Hanke ei voi olla talouden tasapainottaja.
- kuntastrategian valmistelussa asukkaiden ja työntekijöiden pitovoima.
Yhteistyötoimikunta on erittäin huolissaan henkilöstön pysyvyydestä Laihian kunnassa. Työnantajakuvaa olisi saatava myönteisemmäksi. Eläköitymisien yhteydessä on vaikea saada rekrytoitua ammattitaitoista henkilöstöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion, vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman ja investointisuunnitelman liitteen mukaisena.

Kunnanhallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan tekemään talousarviokirjaan mahdollisia teknisiä korjauksia.

Päätös

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Keskustelun aikana tehtiin seuraavat muutosesitykset:

 • S. 20 Luottamushenkilöjohto: Jäsen Asko Salminen esitti, että henkilöstön työhyvinvointiin varataan määräraha 70 euroa /  henkilö (vakinainen henkilökunta).
 • S. 20 Luottamushenkilöjohto / tavoitteet 2022: Jäsen Tiina Friman esitti, että kohta henkilöstöosaamisen vahvistaminen hallintokunnissa muutetaan muotoon: hallinto- ja henkilöstöosaamisen vahvistaminen hallintokunnissa.
 • S. 20 Luottamushenkilöjohto / toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022: Jäsen Tiina Friman esitti, että kohta vahvistetaan esimiesten henkilöstöosaamista ja kohdistetaan henkilöstöpäällikön työ haastavimpiin kohteisiin muutetaan muotoon: vahvistetaan esimiesten hallinto- ja henkilöstöosaamista ja kohdistetaan henkilöstöpäällikön työ haastavimpiin kohteisiin.
 • S. 20 Luottamushenkilöjohto / toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022: Jäsen Sauli Tuomela esitti, että lisätään kohta markkinoinnin tehostaminen
 • S. 20 Luottamushenkilöjohto / toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022: Puheenjohtaja Minna Niemi esitti, että lisätään kohta markkinointiyhteistyön tiivistäminen konserniyhtiöiden kanssa ja ohjaus tytäryhteisöille saattaa nettisivut ajan tasalle. Huomioitava erityisesti asuntotarjonta.
 • S. 28 Nuorisotoimi / toiminta-ajatus: Jäsen Marja Vettenranta esitti, että lisätään lause: Nuorisotoimi sisältää myös nuorisovaltuuston.
 • S. 29 Nuorisotoimi / taulukko kustannukset: Jäsen Tero Frondelius esitti, että lisätään 20 000 euron määräraha mahdollistamaan nuorisotilojen laajemman valvonnan.
 • S. 35 Perusopetus / tavoitteet 2022: Jäsen Antti Tuomela esitti, että lisätään kohta kouluakatemian toiminnan kehittäminen.
 • S. 44 Jätehuolto / tavoitteet 2022: Jäsen Sauli Tuomela esitti, että lisätään kohta kunnan jätehuollon päivittäminen jätelainsäädännön mukaiseksi.
 • S. 54 Investoinnit / hyvinvointilautakunta: Jäsen Asko Salminen esitti, että kunnanhallitus delegoi virkamiehille pesäpallokentän ja siihen liittyvän muun infrastruktuurin talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien määrärahojen esittämisen.
 •  S. 55 Investoinnit / tekninen lautakunta / kunnallistekniikka ja liite 2 erillishankkeet: Jäsen Sauli Tuomela esitti, että Ratikyläntien jatke + radan alikulku – varauma tulevaisuuteen –kohtaan suunnitelmavuodelle 2023 lisätään 1 500 000 euron määräraha.

 

Puheenjohtaja päätti keskustelun. Puheenjohtaja tiedusteli, vastustaako joku jäsenistä edellä tehtyjä esityksiä. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on yksimielisesti hyväksynyt talousarvion 2022, vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman ja investointisuunnitelman edellä tehdyin muutoksin.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti oikeuttaa talousjohtajan tekemään talousarviokirjaan mahdollisia teknisiä korjauksia.

Talousarvio 2022, vuosien 2023–2024 taloussuunnitelma ja investointisuunnitelma kunnanhallituksen hyväksymässä muodossa lisätään liitteeksi 2.

Merkitään, että perustuvajohtaja Hannu Happonen, vs. sivistysjohtaja Markku Laukkonen ja tekninen johtaja Jari Mansikka-aho saapuivat kokoukseen asiantuntijoiksi § 279-280 ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkitään, että kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Joni Leppilahti saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 18.11.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.29.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi