Tekninen lautakunta, kokous 9.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä työjärjestyksen siten muutettuna, että kiireellisinä lisäasiana kokouksessa käsitellään § 66  Toimikunnan nimeäminen Laihianjoen yläjuoksun ranta-alueiden maisemanhoitohankeeseen. Asia käsitellään §:n 63 jälkeen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi