Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 15.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Rakennus- ja ympäristölautakunnan mahdollisuudet toiminnan tehostamiseen

LAIDno-2019-624

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti 9.9.2019 § 200 kunnan toiminnan talouden tasapainotusmahdollisuuksien arvioimiseksi tilata yksityiskohtaisen selvityksen kunnan omien toimintojen tehokkuudesta. Selvityksen ulkopuolelle jätettiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Selvityksen toteutti Kuntamaisema Oy.

Kuntavertailuraportti pitää sisällään aineiston perusteella tehdyt havainnot ja olennaisimmat tarkastelut. Raportti on julkaistu osoitteessa: https://kmbi.azurewebsites.net/home/run?reportid=8046cf56-572e-4312-ad91-da2664a0518b&groupid=c414e373-33c4-419b-b7c0-158102b54289&customer=Laihia

Raporttia on käyty läpi Kuntamaisema Oy:n edustajan kanssa johtoryhmässä, esimiespalaverissa sekä valtuuston iltakoulussa 18.11.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnahallitus päättää merkitä kuntavertailuraportin tiedoksi.

Kunnanhallitus päättää edellyttää sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, teknisen lautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä hallinto-osaston käsittelemään kuntavertailuraportin tuloksia ja tuomaan mahdollisuudet oman toimintansa tehostamisesta tammikuun 2020 kunnanhallituksen kokoukseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on edellyttänyt rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelemään kuntavertailuraportin tuloksia ja tuomaan mahdollisuudet oman toimintansa tehostamisesta tammikuun 2020 kunnanhallituksen kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuntavertailuraportin pohjalta voidaan todeta, että Laihian kunnan rakennusvalvonnan kustannukset asukasta kohden ovat keskimääräistä pienemmät verrattaessa muihin vastaavan kokoisiin kuntiin. Nettokustannukset ovat vastaavasti keskimääräiset muihin kuntiin verrattaessa. Ympäristönsuojelun kustannukset ovat alhaiset ja tuotot kattavat kustannukset lähes kokonaan.

Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että kustannusten alentamista ei tavoiteta vaikuttamatta toiminnan kannalta välttämättömiin palveluihin. Edellä mainitullakaan tavalla ei saavuteta merkittäviä säästöjä, joten mahdollisuuksia toiminnan tehostamiselle ei ole.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta on tutkinut taloushallinnon raportit sekä kuntavertailuraportin tulokset.

Ostopalvelut on tällä hetkellä budjetoitu edellistä vuotta alemmalle tasolle.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi