Kunnanvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Tilinpäätös 2021

LAIDno-2022-120

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. (Kuntalaki 113 §)

Maailmanlaajuinen koronaepidemia väritti kunnan toimintaa edelleen vuonna 2021. Erilaisia rajoitustoimia seurattiin aktiivisesti ja pyrittiin toimimaan valtioneuvoston, aluehallintoviraston ja Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän ohjeiden mukaan. Yksiköitä ei tarvinnut enää sulkea, mutta erilaisia karanteenitilanteita oli vuoden mittaan koululuokissa ja varhaiskasvatuksessa. Osa henkilöstöstä sai myös tartuntoja tai joutui olemaan karanteenissa ja välillä sijaisista oli todella kova puute. Kaikki toiminnot on kuitenkin saatu hoidettua lakisääteisesti. Loppuvuotta kohti mentäessä koronarokotteen tulo markkinoille auttoi tilannetta.

Kuntavaalit pidettiin 13.6.2021 ja uuden kunnanvaltuuston toimikausi alkoi 1.8.2021.

Laihian kunnan asukasluku Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan oli 7 916 vuonna 2021. Vähennystä edellisestä vuodesta oli 80 henkilöä.

Kunnan alkuperäinen talousarvio vuodelle 2021 oli 924 540 euroa ylijäämäinen. Talousarviota tarkistettiin perusturvassa erikoissairaanhoidon, vanhusten palveluasumisen ja vammaispalvelun kustannuspaikoilla. Sivistystoimessa talousarviota tarkastettiin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja toiseen asteen koulutuksen tehtäväalueilla. Talousarviolisäysten osuus oli yhteensä 2 310 000 euroa ja tarkistettu talousarvio kääntyi 1 385 460 euroa alijäämäiseksi.

Tilikauden 2021 aikana Laihian kunnan tuli saada taseeseen kertynyt kumulatiivinen alijäämä katettua. Alijäämään oli vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen 560 754 euroa.

Tilikauden lopullinen toteuma oli 2 137 607,86 euroa. Tilinpäätöksen jälkeen kunnan kumulatiivinen alijäämä saatiin katettua ja kunnalle kertyi kumulatiivista ylijäämää 1 576 853,86 euroa.

Toimintatuotot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 13,6 %. Nousuun vaikutti eniten sosiaali- ja terveysministeriön kunnille julkaisema korona-avustushaku, joka Laihian kunnan osalta oli noin 870 000 euroa. Avustusta voi hakea koronan testauksen, jäljittämisen, rokottamisen ja osastohoidon kustannuksiin vuodelta 2021. Jokaiselle toimenpiteelle oli säädöksessä asetettu kustannus ja sen perusteella avustus maksettiin. Toinen toimintatuottoja kasvattanut tekijä oli varhaiskasvatusmaksujen kasvu noin 125 000 eurolla.

Toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 5,0 %. Suurin kasvu oli erikoissairaanhoidon (n. 1 100 000 euroa), vanhusten palveluasumisen (n. 300 000 euroa) ja vammaispalvelun (n. 250 000 euroa) kustannuspaikoilla. Henkilöstökustannuksissa eniten nousua tapahtui perusopetuksen (n. 300 000 euroa) ja varhaiskasvatuksen (n. 275 000 euroa) tehtäväalueilla. Toisaalta varhaiskasvatuksessa henkilöstökustannukset laskivat edellisellä tilikaudella koronasta johtuen saman verran. Vuonna 2021 palattiin siis ikään kuin entiselleen.

Tilikauden verotuotot kehittyivät erittäin positiivisesti. Kunnallisverotuotot kasvoivat noin 1,0 miljoonaa euroa, yhteisöverot vajaa 400 000 euroa ja kiinteistöverot 137 000 euroa. Yhteensä verotuottoja saatiin 32,8 miljoonaa, kun talousarviossa oli kirjattu 31,6 miljoonaa euroa.

Talousarvion valtionosuudeksi oli kirjattu noin 17,5 miljoonaa euroa. Varsinaisen valtionosuuden kokonaismääräksi tuli 17,7 miljoonaa. Sen lisäksi Laihia sai valtiovarainministeriön myöntämän harkinnanvaraisen valtionosuuden 1 470 000 euroa, jonka jälkeen valtionosuuden yhteismääräksi tuli 19,1 miljoonaa euroa.

Kunnan toimintakate nousi noin 4,1 %. Vuosikate oli 3 640 457,32 euroa. Poistot olivat 2 161 873,71 euroa ja nettoinvestoinnit 2 801 091,82 euroa.

Kunnan lainamäärä vuoden 2021 lopussa oli 27 555 024 euroa eli noin 3 481 euroa asukasta kohden, kun se vuotta aiemmin oli 3 734 euroa. Vuoden aikana uutta talousarviolainaa nostettiin investointeihin 2,0 miljoonaa euroa.

Kunnanvaltuusto teki kokouksessaan 15.6.2020 päätöksen kunnan toimielinorganisaation muuttamisesta. Tekninen- ja rakennus- ja ympäristölautakunta yhdistettiin ja sen alle perustettiin ympäristöjaosto. Uusi hyvinvointilautakunta perustettiin ja se vastaa entisten perusturvalautakunnan, vapaa-aikalautakunnan ja kirjastotoimen asioista. Sivistyslautakunta jatkaa koulutoimen ja varhaiskasvatuksen päätösten tekoa. Näiden lisäksi konserni- ja elinvoimajaostot yhdistettiin, samoin metsä- ja maanostotoimikunnat. Koulujen johtokunnat lakkautettiin. Uusi toimielinorganisaatio astui voimaan uuden kunnanvaltuuston kanssa samaan aikaan 1.8.2021. Hallintosääntö on päivitetty vastaamaan uutta organisaatiota.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Kunnanhallitus päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan arvioinnin jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus päättää esittää, että tilikauden ylijäämä 2 137 607,86 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.

Kunnanhallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätösasiakirjaan mahdollisia teknisiä korjauksia.

Päätös

Kunnanhallitus päätti keskeyttää kokouksensa klo 17.39.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jatkaa tämän asian ja asialistalla olevien asioiden (§ 71-76) käsittelyä 29.3.2022 klo 17.00 pidettävässä tämän kokouksen jatkokokouksessa. Kokoukseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Kunnanhallitus päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan arvioinnin jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus päättää esittää, että tilikauden ylijäämä 2 137 607,86 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.

Kunnanhallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätösasiakirjaan mahdollisia teknisiä korjauksia.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

Marju Erkkilä, KPMG

Kuvaus

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. (Kuntalaki 125 §)

Tilintarkastaja JHT, KHT Elina Pesonen on toimittanut kokoukseen tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 ja se liitetään pöytäkirjaan liitteeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen 2021 tiedoksi ja todetaan, sisältääkö se kuntalain 125 §:n 2 momentin tarkoittamaa muistutusta.

Tarkastuslautakunta toimittaa tilintarkastuskertomuksen 2021 kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi yksimielisesti, että tilintarkastuskertomus 2021 ei sisällä tilivelvollisiin kohdistuvaa muistutusta ja merkitsi sen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että tilintarkastuskertomus 2021 merkitään tiedoksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

Tarkastuslautakunta päättää esityksestä vastuuvapauden myöntämisestä ja tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Tarkastuslautakunta tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että tilinpäätös 2021 hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle,​ että tilintarkastuskertomus 2021 merkitään tiedoksi. 

Tarkastuslautakunta esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle,​ että tilinpäätös 2021 hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti käsittelyjärjestykseksi seuraavaa:

Ensin talousjohtaja Jukka Girén esittelee vuoden 2021 tilinpäätöksen, jonka jälkeen valtuutetut voivat esittää hänelle kysymyksiä.
Sitten annetaan puheenvuorot kunnanjohtaja Juha Rikalalle ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Minna Niemelle.
Seuraavaksi käytetään ryhmäpuheenvuorot ryhmien suuruuden mukaisessa järjestyksessä.
Tämän jälkeen valtuutetut voivat käyttää puheenvuorot.
Näiden puheenvuorojen jälkeen käydään tilinpäätös yksityiskohtaisemmin läpi, jonka jälkeen päätetään tilintarkastuskertomuksen 2021 merkitsemisestä tiedoksi ja vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Puheenjohtaja avasi keskustelun ehdottamastaan käsittelyjärjestyksestä.
Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti käsittelyjärjestyksen.

Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen kokouksessa.
Merkitään, että kunnanjohtaja Juha Rikala käytti puheenvuoron.
Merkitään, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Minna Niemi käytti puheenvuoron.

Merkitään, että Keskusta-KD:n valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Teemu Knuutti.
Merkitään, että Laihian Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Antti Tuomela.
Merkitään, että Laihian Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Joni Leppilahti.
Merkitään, että Laihian Demarien valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Jukka Harju.
Merkitään, että Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron käytti 1. varavaltuutettu Jouko Ranta.

Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun.
Merkitään, että valtuutetut Erkki Aro, Sauli Tuomela, Lea Ranne ja Jussi K Niemistö käyttivät puheenvuorot.
Merkitään, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Janne Laine käytti puheenvuoron.

Julistettuaan yleiskeskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että tämän jälkeen siirrytään tilinpäätöksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Merkitään, että tilinpäätöskirjan sivulla 54 Keskusvaalilautakunta kohdassa Painopisteet 2021–2023 on virheellinen kirjaus: "Vuonna 2022 on maakuntavaalit, mikäli maakunnat/hyvinvointialueet toteutuvat.". Muutetaan muotoon: "Vuonna 2022 on aluevaalit.".

Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja julisti tilinpäätöksen yksityiskohtaisen käsittelyn päättyneeksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun tilintarkastuskertomuksen merkitsemisestä tiedoksi.
Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tilintarkastuskertomuksen 2021 tiedoksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

Tilinpäätös 2021 kunnanvaltuuston hyväksymässä muodossa liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 3.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi klo 19.21–19.30.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valistusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeuden käyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomaisen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi
telekopio 029 5642 760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa, osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Lisätiedot ja asiakirjapyynnöt

Lisätietoja kunnallisvalituksesta ja päätöstä koskevia asiakirjoja voi pyytää Laihian kunnan kirjaamosta.

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi