Kunnanvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tehtäväalueen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toiminta-ajatus, tavoitteet ja toimenpiteet

LAIDno-2022-270

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja, helena.lahtinen@laihia.fi

Kuvaus

Tehtäväalue: 3000 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toiminta-ajatus

Kuntalain (2015) mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on kunnan perustehtävä, lisäksi terveydenhuoltolaissa (2010) määritellään laajasti kunnan tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointilautakunnan toiminta-ajatuksen mukaisesti.

Tulevan hyvinvointialueen ja uuden kunnan yhteistyöstä ja uudelleen muotoutuvista tehtävistä

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtäväalueotsikon alle on koottu entisen perusturvalautakunnan toimintoja, jotka ovat osin siirtymässä hyvinvointialueelle tai koskevat kuntaan jääneitä hallinto- ja talousosaston sekä sivistystoimen alaisia toimintoja. Hallinto-osaston tehtäväkokonaisuuteen kuuluva työllisyys koskee kunnan jokaista osastoa.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Vaasan kaupunki niiden hyvinvointialueelle suunniteltuun siirtoon 1.1.2026 asti. Ympäristöterveydenhuollon lakeja ovat terveydensuojelulaki (763/1994), elintarvikelaki (297/2021), eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) ja tupakkalaki (549/2016). Ympäristöterveydenhuolto hoitaa myös mm. säteilylain (859/2018), lääkelain (395/1987), eläinsuojelulain (247/1996), eläintautilain (441/2013) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan joitain tehtäviä.

TEpalvelut ovat siirtymässä kuntiin vuoden 2024 aikana. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan työllisyyspalvelut ovat siirtymässä kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Työmarkkinatuen kuntaosuus eli ns raipparaha jää kunnan maksettavaksi. Kunnan eri osastojen yhteistyö hyvinvointialueen kanssa hakee siirron jälkeen uusia toimintamuotoja.

Kunta on tehnyt yhteistyötä Mannerheimin lastensuojeluliiton Laihian osaston kanssa Vieretysten- yhteistyön ja sen perustana olevan sopimuksen mukaisesti. Toiminta käsittää vauvakerhon, perhekahvilan, kesä- ja syyskerhot ja muita tapahtumia tarpeiden ja resurssien rajoissa, perusturvalautakunta on sopimuksen mukaisesti vuosittain budjetoinut avustuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja, helena.lahtinen@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toiminta-ajatuksen, tavoitteet ja toimenpiteet ja esittää ne kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, yhteistoiminta-alueen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon osuudet liitteiden mukaan.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että jäsen Saila Pohjavaara saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Kuvaus

Vuoden 2022 talousarviossa tehtäväalueelle 3000 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kirjattu seuraava lause: Hyvinvointilautakunta laatii tehtäväalueen toiminta-ajatuksen, tavoitteet ja toimenpiteet kunnanvaltuustolle maaliskuun 2022 kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy tehtäväalueen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

  • toiminta-ajatuksen, tavoitteet ja toimenpiteet
  • yhteistoiminta-​alueen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon osuudet liitteiden mukaisina.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy tehtäväalueen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

  • toiminta-ajatuksen, tavoitteet ja toimenpiteet
  • yhteistoiminta-​alueen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon osuudet liitteiden mukaisina.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valistusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeuden käyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomaisen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi
telekopio 029 5642 760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa, osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Lisätiedot ja asiakirjapyynnöt

Lisätietoja kunnallisvalituksesta ja päätöstä koskevia asiakirjoja voi pyytää Laihian kunnan kirjaamosta.

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi