Kunnanvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kokouskutsu
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille,​ joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus​ tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. (Hallintosääntö 94 §)

Sähköinen kokouskutsu
Kokouskutsu,​ esityslista,​ liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet ja järjestelmät ovat käytettävissä. (Hallintosääntö 96 §)

Kunnanvaltuuston kokouskutsu ja esityslista on julkaistu sähköisessä kokoustyötilassa ja kunnan kotisivuilla 16.6.2022.
Kunnanvaltuuston kokouskutsu asialistoineen on julkaistu Kyrönmaa -​lehdessä 16.6.2022.
_____________________________________________

Varavaltuutetun kutsuminen
Valtuutetun ollessa estynyt tai esteellinen on kutsuttava kuntalaissa tarkoitettu varavaltuutettu kokoukseen. Varavaltuutetut kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestystään. (Hallintosääntö 99 §)

Päätösvaltaisuus
Valtuusto on päätösvaltainen,​ kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. (Kuntalaki 103 §)

Päätösehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi