Kunnanvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kiinteistönhoidon kehittäminen / uuden yhtiön perustaminen

LAIDno-2022-340

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto kävi 19.4.2022 kokouksensa yhteydessä keskustelun kunnanhallituksen, Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalojen sekä teknisen toimen edustajien kanssa. Tilaisuudessa tarkasteltiin mahdollista kunnan kiinteistönhoidon siirtoa uudelle perustettavalle yhtiölle kuntakonsernin kokonaisuuden näkökulmasta.

Tarkasteltaessa kuntakonsernia kokonaisuutena on sekä taloudellisia että toiminnallisia perusteita siirtää toiminta yhtiön hoidettavaksi. Taloudellisuus näyttäytyy konkreettisimmin KOY Laihian Vuokratalojen mahdollisuutena päästä ns. yleishyödylliseen asemaan. Tämän toteutuminen toisi yhtiölle verotuksellisia hyötyjä. Sen sijaan yksiselitteisiä konkreettisia kunnalle tulevia merkittäviä taloudellisia hyötyjä ei muutoksella kyetä osoittamaan. Yksittäisenä konkreettisena säästönä kunta hyötyy osan kiinteistöpäällikön henkilöstökustannuksesta tämän kustannuserän jakautuessa yhtiön ja kunnan kesken. Taloudelliset hyödyt tulevatkin kunnalle lähinnä ns. synergiahyötyjen eli yhteisvaikutusten myötä.

Toiminnalliselta näkökulmalta tarkastellen muutoksella kyetään vahvistamaan kahden pienen kiinteistönhoito-organisaation toimintavarmuutta ja osaamista. Sen lisäksi muutoksella kyetään pienentämään kunnan omistamien yhtiöiden henkilöriskiä johdon osalta. KOY Laihian Vuokrataloilla ja Laihian Nuuka Lämpö Oy:llä on yhteinen toimitusjohtaja, jolla ei ole varsinaista varahenkilöä. Muutoksen myötä tätä tilannetta kyetään parantamaan.

Kunnan osalta muutoksella kyetään vastaamaan osaan haasteista, joita valtakunnalliset uudistukset asettavat. Uudistuksen myötä on tarkoitus, että tekniselle osastolle jää henkilö, joka ottaa vastuulleen työvoimapalveluihin liittyvät uudistukset. Tämän lisäksi kyseinen henkilö vastaa kiinteistönhoidon toimivuudesta ja yhteistyöstä yhtiön sekä kunnan oman organisaation käyttäjien suuntaan.

Uudistuksen myötä on tehtävä selkeät toiminnalliset ja taloudelliset vastuujaot kunnan ja perustettavan yhtiön kesken. Tämän lisäksi konserniohjauksen ja toiminnan seuraamisen on oltava aktiivista.

Uudistus koskee siirron osalta viittä (5) kunnan työntekijää, jotka siirtyvät liikkeenluovutuksella ns. vanhoina työntekijöinä yhtiöön. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työntekijöiden työsuhteen edut eivät heikkene.

Siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta sovitaan perustettavan yhtiön kanssa erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää konserni- ja elinvoimajaoston ehdotuksen mukaisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnan kiinteistönhoito siirretään uuteen perustettavaan yhtiöön 1.1.2023 alkaen.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy uuden kiinteistönhoitoon keskittyvän osakeyhtiön perustamisen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnan kiinteistönhoito siirretään uuteen perustettavaan yhtiöön 1.1.2023 alkaen.

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy uuden kiinteistönhoitoon keskittyvän osakeyhtiön perustamisen.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että valtuutetut Erkki Aro ja Jenna Pääskynen poistuivat kokouksesta esteellisinä eivätkä ottaneet osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Aron tilalle kokoukseen tuli 4. varavaltuutettu Jouni Oikarainen.
Aro ja Pääskynen palasivat kokoukseen päätöksenteon jälkeen ja Oikarainen poistui kokouksesta.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valistusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeuden käyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomaisen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi
telekopio 029 5642 760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa, osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Lisätiedot ja asiakirjapyynnöt

Lisätietoja kunnallisvalituksesta ja päätöstä koskevia asiakirjoja voi pyytää Laihian kunnan kirjaamosta.

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi