Kunnanvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Henkilöstökertomus 2021

LAIDno-2017-405

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä 31.12.2021 oli 388,17 (vuonna 2020 oli 375,3). Vakituisia henkilöitä oli 316,03 (81,4 %) ja määräaikaisia 72,14 (15,6 %). Vakinaisesta henkilöstöstä naisia oli 271,3 ja miehiä 45,8 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,61 vuotta. Laihian kunnassa oli 49,3 henkilöä/1 000 asukasta. 

Vuonna 2021 jäi eläkkeelle 7 (7) henkilöä ja muun syyn takia pois jäi 16 (12) henkilöä.

Sairauslomien määrä väheni vuonna 2021. Yhteensä sairaus- ja tapaturmapäiviä oli 7 069 (8 295). Eniten vähennystä tapahtui perusturvaosastolla: 1 305 päivää. Sivistysosastolla oli hienoista kasvua ja teknisellä osastolla vähennystä. Sairauspoissaolojen määrä oli keskimäärin 17,6 pv/henkilö (21,5). Perusturvaosaston sairauspoissaolojen määrän laskuun vaikutti varsinkin henkilöstöpäällikön ja työsuojelutoimikunnan vahva panos niiden syihin ja seurantaan. Työtapaturmia tapahtui 11 (14) ja työmatkatapaturmia 3 kpl.

Kunnan henkilöstömenot vuonna 2021 olivat yhteensä 16 931 170 euroa (16 274 194). Työterveyshuollon kustannukset olivat 252 375 euroa (263 094 euroa).

Kuntaan perustettiin henkilöstöpäällikön virka vuonna 2020. Henkilöstöpäällikkö jäi pois virasta elokuussa 2021 eikä virkaa ole täytetty uudelleen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee henkilöstökertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle,​ että kunnanvaltuusto merkitsee henkilöstökertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että valtuutettu Antti Tuomela jätti valtuutettujen Tiina Friman ja Erkki Aro kannattamana seuraavan toivomusponnen:
Kunnan henkilöstöpoliittisen ohjelman kohtiin 2.3. "Yksilötason henkilöstösuunnittelu" ja 5.2. "Henkilöstökoulutus" perustuen Laihian kunnassa vahvistetaan tavoite- ja osaamiskeskustelujen suunnitelmallisuutta koko organisaatiossa.
Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, voidaanko toivomusponsi hyväksyä yksimielisesti. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen yksimielisesti toivomusponnen.

 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi