Kunnanhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Vahingonkorvausvaatimuksen sovintoesitys

LAIDno-2022-313

Valmistelija

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnan perusturvalautakunta teki vuonna 2015 (12.5.2015 § 54 ja 6.10.2015 § 103) päätökset, että kunta pidättäytyy laskujen maksamisesta Taksiliikenne Saarela Oy:n osalta. Lisäksi perusturvalautakunta päätti 12.5.2015 § 54 tutkintapyynnön tekemisestä Poliisille. Päätökset liittyvät silloisiin epäselvyyksiin sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisissa taksikuljetuksissa. Lisäksi kunta on tuolloin tiedottanut yrityksen palveluita käyttäville kuljetusasiakkaille, että asiakkaan on maksettava matka ensin itse ja sitten haettava omavastuuosuuden ylittävä määrä kunnan sosiaalipalveluista.

Taksiliikenne Saarela Oy:n näkemyksen mukaan yritykselle on aiheutunut maksujen pidättämisestä ja asiakkaiden ohjeistuksesta taloudellista vahinkoa vuosina 2015–2019. Yritys on tehnyt haastehakemuksen Pohjanmaan käräjäoikeuteen. Hakemus on tullut vireille 2.5.2022.

Haastehakemuksessa vaaditaan, että kunta ensisijaisesti velvoitetaan maksamaan kantajalle vahingonkorvauksena 154.490 euroa ajalta 1.6.2015–30.6.2019 laillisine viivästyskorkoineen 6.2.2020 lähtien.

Toissijaisena vaatimuksena on, että kunta velvoitetaan maksamaan kantajalle vahingonkorvauksena 8.725,60 euroa ajalta 1.6.–31.8.2015 laillisine viivästyskorkoineen 6.2.2020 lukien. Ja joka tapauksessa korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut laillisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun on kulunut kuukausi tuomion antamisesta.

Laihian kunta on vastauksessaan Pohjanmaan käräjäoikeudelle vaatinut, että kanne hylätään kokonaisuudessaan ja että kantaja velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut. 

Käräjäoikeuden valmisteluistunto oli sovittu kuluvan vuoden lokakuulle. Syyskuussa Taksiliikenne Saarela Oy:n asianajaja tiedusteli, onko mahdollista sopia asiasta kanteen toissijaisen vaatimuksen mukaisesti. Sen mukaisesti kunta suorittaisi Taksiliikenne Saarela Oy:lle vahingonkorvausta 8.725,60 euroa ja viivästyskorkoa 1.394,11 euroa. Esityksen mukaisesti molemmat osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan ja osapuolilla ei ole mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan ko. riita-asiaan liittyen em. suorituksen jälkeen. Sovinto vahvistetaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Oikeudenkäynneissä on aina riskinsä molemmille osapuolille. Oikeuslaitoksen kuormittumisen myötä on myös mahdollista, että ratkaisu venyy edelleen vuosien päähän, mikä ei ole niin kunnan kuin yrityksenkään etu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sovintoesityksen, jonka mukaan

1. Laihian kunta korvaa Taksiliikenne Saarela Oy:lle vahingonkorvausta 8.725,60 euroa ja viivästyskorkoa 1.394,11 euroa.

2. kumpikin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja osapuolilla ei ole vaatimuksia toisiaan kohtaan ko. riita-asian korvaussuorituksen jälkeen.

3. sovinto vahvistetaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00