Kunnanhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 TE-palvelut 2024 -uudistus / Pohjanmaan työllisyysalueen TE-palveluiden järjestäminen

LAIDno-2023-449

Kuvaus

Kunnanhallitus, 24.04.2023, § 77

Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Rikala
juha.rikala@laihia.fi
kunnanjohtaja

Vaasan kaupunki pyytää 30.3.2023 päivätyllä kirjeellä Pohjanmaan maakunnan kunnilta kannanottoa koskien TE-palveluihin liittyvää uudistusta.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu (TE-palvelut) siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Tämä on kunnille uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus on yleiskatteisessa valtionosuudessa. Kunnan rahoitusvastuu laajenee. Kunnille siirtyy myös ELY-keskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja KEHA-keskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät.

TE-palvelut siirretään kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja niiden tulee muodostaa työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue. Tällä hetkellä ei ole vielä päätöksiä, miten kunnat järjestävät palvelut. Sopimukset yhteistoiminta-alueista ja palvelusuunnitelma on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle 31.10.2023 mennessä. TE-toimistot lakkautetaan siirron yhteydessä ja henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen mukaisesti kuntiin tai yhteistoiminta-alueille.

Vaasan kaupunki pyytää Pohjanmaan kuntia ilmoittamaan halukkuudesta yhteisesti selvittää yhteistoiminta-alueen muodostamista lähtökohtaisesti Pohjanmaan maakunnan alueen kokoisena. Halukkaiden kuntien yhteistyönä laaditaan ehdotelma yhteistoimintasopimukseksi ja palvelusuunnitelmaksi, jotka sisältävät mm. järjestämistavan ja -vastuun sekä taloudellisen ja toiminnallisen toimintamallin.

Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää antaa Vaasan kaupungille seuraavan lausunnon:

Laihian kunta katsoo, että ensisijainen yhteistoiminta- alue tulisi olla koko Pohjanmaan maakunnan kokoinen alue.Mikäli tämä ei toteudu, Laihian kunta esittää tarkasteltavaksi mahdollisuutta muodostaa keskisen alueen oma yhteistoiminta-alue. Pienimmillään alue voisi olla Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alue, missä kaupunki toimisi isäntäkuntana.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus
Kunnanhallitus päättää antaa Vaasan kaupungille seuraavan lausunnon:

Laihian kunta katsoo, että ensisijainen yhteistoiminta-alue tulisi olla Vaasan kaupungin sekä Mustasaaren ja Laihian kuntien muodostama, missä Vaasan kaupunki toimisi isäntäkuntana.
Mikäli tämä ei toteudu, Laihian kunnan näkemyksen mukaan perustelluin vaihtoehto on muodostaa koko Pohjanmaan maakunnan kokoinen yhteistoiminta-alue.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

______________________________________________________________________________

Kunnanhallitus, 11.09.2023, § 154

Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Rikala
juha.rikala@laihia.fi
kunnanjohtaja

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu (TE-palvelut) siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025.

Tämä on kunnille uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus on yleiskatteisessa valtionosuudessa. Kunnan rahoitusvastuu laajenee. Kunnille siirtyy myös ELY-keskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja KEHA-keskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät.

TE-palvelut siirretään kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja niiden tulee muodostaa työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue.

Laihian kunta on 24.4.2023 § 77 antanut Vaasan kaupungille lausunnon halukkuudesta yhteisesti selvittää yhteistoiminta-alueen muodostamista Pohjanmaan alueella. Neuvotteluja on tämän lausuntopyyynnön jälkeen jatkettu.

Kokouksessa annettiin tilannekatsaus TE-palvelut 2024 -uudistuksesta.

Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää merkitä tilannekatsauksen TE-palvelut 2024 -uudistuksesta tiedoksi.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

________________________________________________________________________________

Kunnanhallitus, 09.10.2023, § 172

Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Rikala
juha.rikala@laihia.fi
kunnanjohtaja

TE-palveluiden uudistuksesta on edelleen neuvoteltu Vaasan kaupungin johdolla. Vaasan kaupunki on neuvotteluiden tuloksena laatinut sopimusluonnoksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen sekä järjestämissuunnitelmaluonnoksen uudistuksen toteuttamiseksi Pohjanmaalla.

On edelleen epäselvää hyväksyvätkö kaikki Pohjanmaan kunnat Vaasan kaupungin laatiman sopimusluonnoksen ja järjestämissuunnitelmaluonnoksen. Mikäli osa kunnista ei niitä hyväksy, Pohjanmaalle muodostuu käytännössä useampi TE-alue.

Vaasan kaupunki jatkaa työllisyysalueen valmistelua niiden kuntien kanssa, jotka lokakuun aikana ilmoittavat halukkuutensa liittyä Vaasan järjestämään työllisyysalueeseen vahvistetun sopimuksen ja järjestämissuunnitelman mukaisesti.

Jos kaikki kunnat eivät hyväksy Vaasan kaupungin esitystä, sopimusluonnoksen osalta keskeiset muutokset kohdistuvat kohtiin kolme ja neljä, joissa sovitaan yhteisestä toimielimestä sekä hallinnosta ja päätöksenteosta. Myös järjestämissuunnitelmaluonnokseen tulee tällöin muutoksia sen mukaisesti, kun tiedetään kunnat, jotka tulevat Vaasan kaupunginhallituksen alaisen TE-lautakunnan viranomaispiiriin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että

1. Laihian kunta hyväksyy

  • sopimuksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen Pohjanmaalla sekä
  • järjestämissuunnitelman työ- ja elinkeinopalveluiden uudistuksen toteuttamiseksi Pohjanmaalla 

liitteiden mukaisina.

2. kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen tarpeen vaatiessa hyväksymään sopimusluonnokseen ja järjestämissuunnitelmaluonnokseen muutokset, jotka koskevat tilannetta, missä sopimuksessa mukana olevien kuntien määrä muuttuu.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi