Kunnanhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Kirkonseudun asemakaavan muutos / osakortteli 52

LAIDno-2022-393

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Laatimispäätös, vireilletulokuulutus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos koskee Kirkonseudun asemakaavan noin 1,5 hehtaarin suuruista aluetta korttelissa 52. Suunnittelualue sijaitsee Laihian keskustassa nykyisen Halpa-Hallin ja virastotalon ympäristössä Laihianjoen ja Kauppatien/Laihiantien välissä. Alueella on kaksi maanomistajaa, joiden kanssa on tehty kaavoituksen käynnistämissopimukset. Kaavaehdotuksen valmistuttua tehdään maankäyttösopimukset.

Pohjanmaan maakuntakaavassa alue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle (C), Vaasan kaupunkikehittämisen vyöhykkeelle (kk-1), Vaasa-Seinäjoki -kehittämisvyöhykkeelle, Vaasan lentoaseman estevapaalle vyöhykkeelle (sv) sekä Laihianjokilaakson kulttuurimaiseman alueelle, joka on osoitettu maakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä.

Kunnanvaltuuston 16.2.2015 hyväksymässä ja 12.12.2016 voimaan tulleessa Laihian Kirkonseudun osayleiskaavassa alue on osoitettu pääosin keskustatoimintojen alueena (C). Jokirannassa on virkistysaluetta (V). Alue sijoittuu lisäksi yleiskaavassa kerrostalovyöhykkeelle, jolle saa rakentaa enintään viisikerroksisia rakennuksia. 

Voimassa olevassa asemakaavassa alue muodostuu suurimmaksi osaksi korttelin 52 tonteista 2 ja 3. Tontti 2 on asemakaavassa liikerakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön ja liikerakennuksen yhteyteen kiinteistön hoidon ja valvonnan kannalta tarpeellisia asumiseen sopivia tiloja 50 k-m2 tonttia kohti (KM-1). Tontti 3 on asemakaavassa keskustatoimintojen korttelialuetta (C), jonka alueelle saa sijoittaa palvelu- ja liikerakentamista sekä hallintoa ja asumista. Lisäksi jokirannassa on puistoa (VP) sekä jalankulku- ja pyörätie, jolla huoltoajo on sallittu (pp/h).

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen tonttien yhteiskäyttö liikerakentamisen ja kunnan toimintoja palvelevan kokonaisuuden toteuttamiseksi. Samassa yhteydessä tutkitaan muun muassa liikennöinnin ja pysäköinnin järjestämistä alueella liikenneturvallisuus huomioiden. Lisäksi pyritään huomioimaan Laihianjoen ranta-alueen hyödyntäminen nykyistä paremmin sekä uusien suunnitelmien soveltuvuus liikekeskustan taajamakuvaan ja ympäristöön.

Kaavaluonnos koostuu pääosin liikerakennusten korttelialueesta (KM-3), jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. KM-3 -alueelle saa lisäksi sijoittaa julkista hallintoa varten tarkoitettuja virasto- ja toimistotiloja, ravintolatiloja sekä muita kaupallisia palveluja. Rakennusoikeutta on 5000 krsm2. Jokirantaan on osoitettu puistoa (VP).

Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. (Kuntalaki 29.1 §)

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63.3 §)

Laihian kunnassa lakimääräistä kuulemista on täydennetty siten, että suunnittelualueen ja sen välittömän vaikutusalueen osallisille lähetetään tieto asemakaavan vireilletulosta kirjeitse.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää asemakaavamuutoksen käynnistämisestä Kirkonseudun asemakaava-alueen osakorttelissa 52.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä asemakaavaluonnoksen (päivätty 31.5.2023) ja asettaa sen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (päivätty 31.5.2023) laatimisvaiheen kuulemista varten nähtäville 30 pv:n ajaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää, että suunnittelualueen osallisille lähetetään tieto asemakaavan luonnosvaiheesta kirjeitse.

Kunnanhallitus päättää pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
- Elisa Oyj
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
- Laihian kunta, hyvinvointilautakunta
- Laihian kunta, tekninen lautakunta
- Pohjanmaan liitto
- Pohjanmaan museo
- Pohjanmaan pelastuslaitos
- Poronkankaan Vesi Oy
- Telia Oyj
- Vaasan kaupunki, ympäristöosasto
- Vaasan Sähköverkko Oy.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että jäsen Jukka Harju (yhteisöjäävi/Laihian Sosialidemokraattien hallituksen jäsen) ja jäsen Marja Vettenranta (yhteisöjäävi/KPO:n hallintoneuvoston jäsen) poistuivat kokouksesta esteellisinä eivätkä ottaneet osaa asian käsittelyyn tai päätöksentekoon. Harju ja Vettenranta palasivat kokoukseen päätöksenteon jälkeen.

Merkitään, että toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi M. Vettenrannan tilalle valittiin yksimielisesti varajäsen Kurth Silorinne.

Merkitään, että maanmittausinsinööri Anna Annila saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 106-111 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

  • Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Ehdotusvaiheen kuuleminen

Asemakaavaluonnos on pidetty MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 21.6.–31.8.2023. Lisäksi kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 26.6.2023.

Määräaikaan mennessä kaavaluonnoksesta saatiin seitsemän (7) lausuntoa seuraavasti:
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 25.8.2023
- Laihian kunta / tekninen lautakunta, 16.8.2023
- Pohjanmaan museo, 30.8.2023
- Pohjanmaan pelastuslaitos, 4.7.2023 (Lausunto: ei huomautettavaa kaava-asiakirjoihin)
- Telia Finland Oyj, 19.6.2023
- Vaasan kaupunki / ympäristöosasto, 22.6.2023
- Vaasan Sähköverkko Oy, 29.6.2023

Pohjanmaan liitto ilmoitti 23.8.2023, ettei se anna lausuntoa kaavaluonnoksesta.

Mielipiteitä jätettiin kaksi (2) kappaletta.

Kaavanlaatijan vastineet annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin löytyvät kaavaselostuksen sivuilta 23–25.

Saatujen lausuntojen pohjalta kaava-​aineistoa on muokattu mm. seuraavien kohtien osalta:

- Kaavakartan KM-3 -merkintä on muutettu ELY-keskukselta saadun lausunnon johdosta KL-3 -merkinnäksi. KL-3 tarkoittaa liikerakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön sekä julkista hallintoa varten tarkoitettuja virasto- ja toimistotiloja, ravintolatiloja sekä muita kaupallisia palveluita.

- Kaavakarttaan on lisätty sähköjohtoa varten varattu alueen osa jokirannan läheisyyteen.

- Asemakaavamääräyksiin on lisätty rakennustapaan liittyvää ohjeistusta mm. julkisivun ulkoasuun liittyen.

- Rakennusalan Laihiantien puoleisen julkisivun enimmäiskorkeus saa olla maksimissaan 9 metriä.

- Kaavamääräyksiin on tarkennettu alin rakentamiskorkeus ELY-keskukselta saadun tiedon perusteella.

- Kaavaselostukseen on lisätty havainnollistavaa materiaalia koskien varjostusvaikutuksia sekä Laihiantien sijainnin suhdetta tontin rakennusalaan.

Kaavaselostuksen liite 1; Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pvm. 310523) löytyy kunnanhallituksen pöytäkirjan 5.6.2023 § 108 liitteistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä saapuneet lausunnot ja mielipiteet tiedoksi.

Kunnanhallitus päättää asettaa asemakaavaehdotuksen (päivätty 4.10.2023) virallisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää todeta, että suunnittelualueen ja sen välittömän vaikutusalueen osallisille lähetetään tieto asemakaavan ehdotusvaiheesta kirjeitse. Kaavaehdotusta tullaan esittelemään myös yleisötilaisuudessa.

Kunnanhallitus päättää pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
- Elisa Oyj
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
- Laihian kunta, hyvinvointilautakunta
- Laihian kunta, tekninen lautakunta
- Pohjanmaan liitto
- Pohjanmaan museo
- Pohjanmaan pelastuslaitos
- Poronkankaan Vesi Oy
- Telia Oyj
- Vaasan kaupunki, ympäristöosasto
- Vaasan Sähköverkko Oy.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että jäsen Jukka Harju (yhteisöjäävi/Laihian Sosialidemokraattien hallituksen jäsen) ja jäsen Marja Vettenranta (yhteisöjäävi/KPO:n hallintoneuvoston jäsen) poistuivat kokouksesta esteellisinä eivätkä ottaneet osaa asian käsittelyyn tai päätöksentekoon. Harju ja Vettenranta palasivat kokoukseen päätöksenteon jälkeen.

Merkitään, että toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Harjun tilalle valittiin yksimielisesti Teemu Knuutti.

Merkitään, että maanmittausinsinööri Anna Annila saapui kokoukseen asiantuntijaksi ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi