Kunnanhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Henkilöstöjaoston uuden varajäsenen valinta

LAIDno-2023-392

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Piia Eerola pyytää 4.8.2023 lähettämällä viestillään eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä sekä kunnanhallituksen henkilöstöjaoston jäsenyydestä/puheenjohtajuudesta tultuaan valituksi erityisluokanopettajan virkaan. Eerola jatkaa muissa luottamustoimissaan.

Eerola on valittu

 • sivistyslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi (Kv 30.8.2021 § 48)
 • henkilöstöjaoston varsinaiseksi jäseneksi (Kh 6.9.2021 § 175) ja
 • henkilöstöjaoston puheenjohtajaksi (Kh 19.9.2022 § 178).

 

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. (Kuntalaki 70 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi (kuntalaki 71 §).

Kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään (kuntalaki 30.5 §).

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. (Kuntalaki 73 §)

Jaostojen jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä (hallintosääntö 8 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää
1. myöntää Piia Eerolalle eron kunnanhallituksen henkilöstöjaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta.
2. valita kunnanhallituksen henkilöstöjaoston uuden varsinaisen jäsenen sekä puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti myöntää Piia Eerolalle eron kunnanhallituksen henkilöstöjaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää kohdan 2 pöydälle. Asia otetaan käsittelyyn seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

Merkitään, että asian käsittelyn aikana puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi klo 19.25–19.30.

Merkitään, että jäsen Tiina Friman oli poistuneena kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 19.32–19.33.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää valita kunnanhallituksen henkilöstöjaoston uuden varsinaisen jäsenen sekä puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita kunnanhallituksen henkilöstöjaoston

 • uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Tiina Frimanin ja
 • puheenjohtajaksi Jari Lönnin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valmistelija

 • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus valitsi 11.9.2023 § 158 kunnnhallituksen henkilöstöjaoston uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Tiina Frimanin. Koska Friman oli luottamustehtävästä eronneen Piia Eerolan henkilökohtainen varajäsen, on henkilöstöjaostoon valittava uusi varajäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää valita kunnanhallituksen henkilöstöjaostoon uuden varajäsenen (Tiina Frimanin henkilökohtainen varajäsen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita kunnanhallituksen henkilöstöjaoston uudeksi varajäseneksi Marika Kasi-Kangasmaan (Tiina Frimanin henkilökohtainen varajäsen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua 
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00