Kunnanhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Ero luottamustoimista / Olli Raatikainen / Hallintosääntöjaoston uuden jäsenen ja henkilöstöjaoston uuden varajäsenen valinta

LAIDno-2023-431

Valmistelija

  • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Olli Raatikainen pyytää 19.9.2023 lähettämällä viestillään eroa luottamustoimistaan paikkakunnalta muuton vuoksi.

Olli Raatikainen (Kesk.) on valittu seuraaviin Laihian kunnan luottamustoimiin:
- kunnanvaltuusto, varsinainen jäsen
- kunnanhallitus, varajäsen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen) (Kv 30.8.2021 § 44)
- hyvinvointilautakunta, varsinainen jäsen/varapuheenjohtaja (Kv 30.8.2021 § 47)
- kunnanhallituksen hallintosääntöjaosto, varsinainen jäsen (Kh 6.9.2021 § 174)
- kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, varajäsen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen) (Kh 6.9.2021 § 175)
- liikuntatyöryhmä, varsinainen jäsen (Hyvinvointiltk 13.10.2021 § 26).

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. (Kuntalaki 71 §)

Vaalikelpoisuuden menettäminen
Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. (Kuntalaki 78 §)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

1. myöntää Olli Raatikaiselle eron seuraavista luottamustoimista:

- kunnanhallituksen hallintosääntöjaosto, varsinainen jäsen
- kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, varajäsen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen).

2. valita kunnanhallituksen hallintosääntöjaostoon uuden varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3. valita kunnanhallituksen henkilöstöjaostoon uuden varajäsenen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4. pyytää hyvinvointilautakuntaa myöntämään eron Olli Raatikaiselle liikuntatyöryhmän jäsenyydestä ja valitsemaan liikuntatyöryhmään uuden jäsenen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1. myöntää Olli Raatikaiselle eron seuraavista luottamustoimista:
- kunnanhallituksen hallintosääntöjaosto, varsinainen jäsen
- kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, varajäsen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen).

2. valita kunnanhallituksen hallintosääntöjaoston uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Sakari Potin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Koska Poti oli luottamustehtävistä eronneen Raatikaisen henkilökohtainen varajäsen, on hallintosääntöjaostoon valittava uusi varajäsen.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita kunnanhallituksen hallintosääntöjaoston uudeksi varajäseneksi Timo Kamilan (Sakari Potin henkilökohtainen varajäsen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3. valita kunnanhallituksen henkilöstöjaoston uudeksi varajäseneksi Timo Kamilan (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4. pyytää hyvinvointilautakuntaa myöntämään eron Olli Raatikaiselle liikuntatyöryhmän jäsenyydestä ja valitsemaan liikuntatyöryhmään uuden jäsenen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00