Kunnanhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Ero luottamustoimista / Olli Raatikainen

LAIDno-2023-431

Valmistelija

  • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Olli Raatikainen pyytää 19.9.2023 lähettämällä viestillään eroa luottamustoimistaan paikkakunnalta muuton vuoksi.

Olli Raatikainen (Kesk.) on valittu seuraaviin Laihian kunnan luottamustoimiin:
- kunnanvaltuusto, varsinainen jäsen
- kunnanhallitus, varajäsen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen) (Kv 30.8.2021 § 44)
- hyvinvointilautakunta, varsinainen jäsen/varapuheenjohtaja (Kv 30.8.2021 § 47)
- kunnanhallituksen hallintosääntöjaosto, varsinainen jäsen (Kh 6.9.2021 § 174)
- kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, varajäsen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen) (Kh 6.9.2021 § 175)
- liikuntatyöryhmä, varsinainen jäsen (Hyvinvointiltk. 13.10.2021 § 26).

Kuntavaalituloksen mukaan varsinaiseksi valtuutetuksi kunnanvaltuustoon tulee Pasi Petrimäki.

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. (Kuntalaki 71 §)

Vaalikelpoisuuden menettäminen
Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. (Kuntalaki 78 §)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1. myöntää Olli Raatikaiselle eron seuraavista luottamustoimista:

- kunnanvaltuusto, varsinainen jäsen
- kunnanhallitus, varajäsen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen)
- hyvinvointilautakunta, varsinainen jäsen/varapuheenjohtaja.

2. toteaa Pasi Petrimäen tulevan varsinaiseksi valtuutetuksi kunnanvaltuustoon.

3. merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä keskusvaalilautakunta nimeää uuden varavaltuutetun vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

4. valitsee kunnanhallitukseen uuden varajäsenen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

5. valitsee hyvinvointilautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen ja varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi