Kunnanhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Ero luottamustoimesta / Minna Niemi / Konserni- ja elinvoimajaoston uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

LAIDno-2023-430

Valmistelija

  • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Minna Niemi pyytää 15.9.2023 lähettämällä viestillään henkilökohtaisista syistä eroa konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä/varapuheenjohtajuudesta. Hän jatkaa muissa luottamustoimissaan.

Niemi (Kesk.) on valittu kunnanhallituksen konserni- ja elinvoimajaostoon jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Kh 6.9.2021 § 176.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. (Kuntalaki 70 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi (kuntalaki 71 §).

Kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään (kuntalaki 30.5 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää
1. myöntää Minna Niemelle eron kunnanhallituksen konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta.
2. valita kunnanhallituksen konserni- ja elinvoimajaostoon uuden varsinaisen jäsenen sekä varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti
1. myöntää Minna Niemelle eron kunnanhallituksen konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta.
2. valita kunnanhallituksen konserni- ja elinvoimajaoston uudeksi varsinaiseksi jäseneksi sekä varapuheenjohtajaksi Päivi Miskalan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Koska Miskala oli luottamustehtävästä eronneen Niemen henkilökohtainen varajäsen, on konserni- ja elinvoimajaostoon valittava uusi varajäsen.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita kunnanhallituksen konserni- ja elinvoimajaoston uudeksi varajäseneksi Hannele Viiasen (Päivi Miskalan henkilökohtainen varajäsen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Merkitään, että puheenjohtaja Minna Niemi poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) eikä ottanut osaa asian käsittelyyn tai päätöksentekoon. Puhetta tuli johtamaan 1. vpj. Sauli Tuomela.

Merkitään, että päätöksenteon jälkeen Niemi palasi kokoukseen ja ryhtyi johtamaan puhetta sekä Tuomela palasi paikoilleen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00