Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Teknisten toimistopalveluiden tehtävien hoito konserniyhtiöille / sopimukset

LAIDno-2022-350

Valmistelija

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kuvaus

Teknisten palvelujen laskutuksia hoitanut toimistosihteeri on irtisanoutunut 1.7.2022 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Laihian Nuuka Lämpö Oy:n ja KOY Laihian Vuokratalojen toimitusjohtajan mukaan yhtiöiden laskutuksia hoitavilla henkilöillä olisi mahdollisuus ottaa hoidettavakseen kunnan teknisten palvelujen laskutukset.

Tekninen johtaja ja yhtiöiden toimitusjohtaja ovat keskustelleet laskutuksen siirron mahdollisuudesta sekä siihen liittyvistä käytännön toimenpiteistä. Keskusteluissa on sovittu, että Laihian Nuuka Lämpö Oy ottaisi hoitaakseen vesi- ja ekolaskutukset. KOY Laihian Vuokratalot hoitaisi muut teknisten palvelujen laskutukset, kuten esim. maanvuokrat ja rakennusvalvonnan laskutukset.

Laskutuspalveluiden hoidosta laaditaan erilliset toistaiseksi voimassa olevat sopimukset konserniyhtiöiden kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sopimuksen toimistopalveluiden tehtävien hoidosta Laihian Nuuka Lämpö Oy:n kanssa liitteen mukaisena.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sopimuksen toimistopalveluiden tehtävien hoidosta KOY Laihian Vuokratalojen kanssa liitteen mukaisena.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen lisäyksellä, että kunnanhallitus valtuuttaa teknisen johtajan tekemään sopimuksiin mahdollisia tarvittavia muutoksia.

Merkitään, että kunnanvaltuuston pj. Janne Laine ja kunnanvaltuuston 1. vpj. Timo Kamila poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävejä/Laihian Nuuka Lämpö Oy:n hallituksen pj/jäsen) eivätkä ottaneet osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Laine ja Kamila palasivat kokoukseen päätöksenteon jälkeen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00