Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Tehtäväalueen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toiminta-ajatus, tavoitteet ja toimenpiteet

LAIDno-2022-270

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja, helena.lahtinen@laihia.fi

Kuvaus

Tehtäväalue: 3000 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toiminta-ajatus

Kuntalain (2015) mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on kunnan perustehtävä, lisäksi terveydenhuoltolaissa (2010) määritellään laajasti kunnan tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointilautakunnan toiminta-ajatuksen mukaisesti.

Tulevan hyvinvointialueen ja uuden kunnan yhteistyöstä ja uudelleen muotoutuvista tehtävistä

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtäväalueotsikon alle on koottu entisen perusturvalautakunnan toimintoja, jotka ovat osin siirtymässä hyvinvointialueelle tai koskevat kuntaan jääneitä hallinto- ja talousosaston sekä sivistystoimen alaisia toimintoja. Hallinto-osaston tehtäväkokonaisuuteen kuuluva työllisyys koskee kunnan jokaista osastoa.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Vaasan kaupunki niiden hyvinvointialueelle suunniteltuun siirtoon 1.1.2026 asti. Ympäristöterveydenhuollon lakeja ovat terveydensuojelulaki (763/1994), elintarvikelaki (297/2021), eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) ja tupakkalaki (549/2016). Ympäristöterveydenhuolto hoitaa myös mm. säteilylain (859/2018), lääkelain (395/1987), eläinsuojelulain (247/1996), eläintautilain (441/2013) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan joitain tehtäviä.

TEpalvelut ovat siirtymässä kuntiin vuoden 2024 aikana. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan työllisyyspalvelut ovat siirtymässä kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Työmarkkinatuen kuntaosuus eli ns raipparaha jää kunnan maksettavaksi. Kunnan eri osastojen yhteistyö hyvinvointialueen kanssa hakee siirron jälkeen uusia toimintamuotoja.

Kunta on tehnyt yhteistyötä Mannerheimin lastensuojeluliiton Laihian osaston kanssa Vieretysten- yhteistyön ja sen perustana olevan sopimuksen mukaisesti. Toiminta käsittää vauvakerhon, perhekahvilan, kesä- ja syyskerhot ja muita tapahtumia tarpeiden ja resurssien rajoissa, perusturvalautakunta on sopimuksen mukaisesti vuosittain budjetoinut avustuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja, helena.lahtinen@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toiminta-ajatuksen, tavoitteet ja toimenpiteet ja esittää ne kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, yhteistoiminta-alueen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon osuudet liitteiden mukaan.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että jäsen Saila Pohjavaara saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Kuvaus

Vuoden 2022 talousarviossa tehtäväalueelle 3000 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kirjattu seuraava lause: Hyvinvointilautakunta laatii tehtäväalueen toiminta-ajatuksen, tavoitteet ja toimenpiteet kunnanvaltuustolle maaliskuun 2022 kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy tehtäväalueen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

  • toiminta-ajatuksen, tavoitteet ja toimenpiteet
  • yhteistoiminta-​alueen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon osuudet liitteiden mukaisina.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi