Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Talousarvio 2023, taloussuunnitelma ja investointisuunnitelma 2024–2025

LAIDno-2022-339

Valmistelija

  • Jukka Giren, talousjohtaja, jukka.giren@laihia.fi
  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Kunnan oli vuonna 2021 katettava kuntalain mukaisesti taseen alijäämä, jota oli jäljellä 560 754 euroa. Tilikauden tulos oli + 2 137 607 euroa, jolla saavutettiin kuntalain § 110 mukainen vaatimus talouden tasapainosta. Kertynyttä ylijäämää on näin ollen taseessa 1 576 853 euroa.

Kuluvan vuoden talousarvio on 667 423 euroa ylijäämäinen. Talousarvion toteutumiseen asettaa paineita erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitys, joka on alkuvuonna ollut selkeästi yli arvioidun tason. Tämä epävarmuustekijä poistuu kuntien talousarvioista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä vuodesta 2023 alkaen.

Kuluvan vuoden talousarvion toteutumiseen asettaa paineita myös globaalin tilanteen aiheuttamat hinnannousupaineet sekä henkilöstökustannusten voimakas kasvu epäselvän kunta-alan työmarkkinatilanteen takia. Henkilöstökustannuksiin tulee vaikuttamaan myös työntekijäjärjestöjen kanssa käytävät neuvottelut henkilökohtaisen lisän maksamisesta takautuvasti niiltä osin, kun sitä ei ole maksettu riittävästi kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Vuoden 2023 talousarvion valmistelu on erittäin poikkeuksellista. Kuntien verotulot ja valtionosuudet muuttuvat rajusti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä. Kuntien tuloveroprosentteja leikataan 12,64 %-yksikköä vuoden 2022 tasosta. Tämän lisäksi yhteisöveroon tehdään leikkauksia. Valtionosuudet määräytyvät uudelleen ja niitä tullaan jatkovuosien osalta tarkastelemaan myöhemmin vuoden 2022 tilinpäätöstietojen pohjalta.

Vuoden 2023 talousarvion rakentamista helpottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle. Tämän myötä toiminnan taloudellinen ennakoitavuus paranee huomattavasti ja talousarvio on selkeämmin ns. omissa käsissä.

Talousarvion laatimista vaikeuttaa em. vaikea maailmantalouden tilanne, joka vaikuttaa niin kunnan kiinteistökuluihin kuin vaikkapa kouluruokailun hintaan. Henkilöstökulujen ennakointiin vaikuttavat etenkin kuntastrategian linjaukset, kunnan organisaatiotarkastelun tulokset sekä kunta-alan työmarkkinaneuvotteluiden tilanne. Näiden lisäksi esim. toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden eteneminen uusiin ikäluokkiin ja varhaiskasvatuksen maksujen taannoinen alentaminen vaikuttavat talousarvion laadintaan kustannuksia nostavasti.

Talousarvion 2022 laadinnassa huomioidussa taloussuunnitelmassa vuodelle 2023 on arvioitu kunnan toimintakatteeksi 19 237 208 euroa ja verokertymäksi 23 636 855 euroa. Huomioiden poistot, tilikauden 2023 ylijäämäksi tulisi näillä arvioilla 1 942 647 euroa.

Toimintakatteen arvioinnissa ei ole syksyllä 2021 kyetty huomioimaan maailmantaloudessa tapahtuneita mullistuksia, mahdollisten organisaatiouudistusten vaikutuksia eikä tulevien palkankorotusten todennäköistä tasoa. Muun muassa näiden asioiden myötä tuolloin arvioitu toimintakate tullaan mahdollisesti ylittämään.

Toimintakatteen mahdollista ylitystä kompensoi vuonna 2023 verokertymän ennakoitua korkeampi taso. Sekä Kuntaliiton että valtiovarainministeriön ennakkolaskelmissa Laihian kunnan verokertymän taso on noin 1,3 M€ korkeampi kuin kunnan taloussuunnitelmaan kirjattu arvio.

Talousarvion laadinnassa on syytä noudattaa edelleen tiukkaa linjaa. On kuitenkin huomioitava, että kunnan lakisääteiset tehtävät kyetään hoitamaan siten, että henkilöstöä ei kuormiteta liikaa. Tämä edellyttää riittäviä perusteltuja henkilöstöresursseja eri toimialoille. Tämä on toisaalta osa henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista ja toisaalta laadukkaiden palveluiden varmistamista kuntalaisille.

Kunnanhallitukselle esiteltiin laskelmia vuoden 2023 toimintakatteen raamin pohjaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että talousarvion valmistelua jatketaan siten, että suunnittelun lähtökohtana on taloussuunnitelman 2023 mukainen toimintakatetaso. Tästä voidaan tarvittaessa poiketa lähinnä globaalin tilanteen vaikutusten ja henkilöstökustannuksiin vaikuttavien tekijöiden takia.

Kunnanhallitus päättää, että talousarviota 2023 tarkastellaan tarkemmin kunnanvaltuuston iltakoulussa 22.8.2022.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 113–114 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi