Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Oikaisuvaatimus sivistysjohtajan viranhaltijapäätökseen Rauhalan yksikön tilojen käytöstä

LAIDno-2022-261

Valmistelija

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Vt. sivistysjohtaja on 22.4.2022 tehnyt viranhaltijapäätöksen Rauhalan yksikön tilojen käytöstä (§ 11). Yhden oppilaan huoltajat ovat 9.5.2022 jättäneet päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Yleistä

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kunnallisessa oikaisuvaatimuksessa edellytetään, että oikaisuvaatimuksessa ilmoitetaan mihin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua vaaditaan sekä millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Laillisuusperusteilla tarkoitetaan tilannetta, jossa päätös on tapahtunut joko virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Siltä osin kuin erimielisyys päätöksestä ei koske tosiseikkoja tai oikeusnormien soveltamista, kysymys voi olla tarkoituksenmukaisuudesta. Sen arvioinnissa on kyse siitä, millä tavoin tietty toimenpide palvelee hallinnon tavoitteita.

Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos päätöksessä ei todeta laillisuusvirheitä. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella, alkuperäinen päätös joko kumotaan tai sen tilalle tehdään uusi päätös.

Oikaisuvaatimuksen keskeinen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että päätös tulisi oikaista siten, että oikaisuvaatimuksen tekijöiden lapsen kouluarki olisi yhdenvertaista muiden koulua käyvien lasten kanssa. Vaatimuksessa viitataan yhdenvertaisuuslain § 6 ja 15 sekä valtioneuvoston asetukseen rakennuksen esteettömyydestä § 10.

Yhdenvertaisuuslain § 6 mukaan ”koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on edistää yhdenvertaisuutta. Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.”

Lain § 15 mukaan ”viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palveluiden tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti saatavilla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla.

Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeiden lisäksi 1. momentissa tarkoitetun toimijan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavilla oleva tuki.”.

Oikaisuvaatimuksen käsittely

Viranhaltijapäätöksessä, josta oikaisuvaatimus on jätetty, on kyse Rauhalan yksikön tilojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä tilanteessa, missä TAO-luokan henkilökunta katsoo, että luokalla käytössä olevat tilat eivät vastaa luokan oppilaiden tarpeita. Henkilökunnan esityksenä on, että sopivat tilat löytyisivät yksikön esiopetustiloista.

Tilojen käytön tilannetta on tarkasteltu yksikön sisällä monipuolisesti etsien mahdollisia ratkaisuja. Esiopetusryhmän ja TAO-luokan tilojen vaihto aiheuttaa esiopetushenkilökunnan mukaan runsaasti haasteita. Tilojen tarkastelua on tehty myös ulkopuolisen arvioitsijoiden toimesta. Lisäksi tilanteesta ja tilojen käytöstä on oltu yhteydessä myös oikaisuvaatimuksen tehneiden huoltajien kanssa.

Sellaista vaihtoehtoa, mikä ratkaisisi kaikkien eri osapuolten esiin tuomat haasteet, ei ole kuitenkaan löydetty. Tilanteen monimuotoisuuden ja haasteellisuuden myötä vt. sivistysjohtaja on tehnyt päätöksen tilojen käytöstä.

Viranhaltijapäätöksen mukaisesti yksiköllä on mahdollisuus tehdä toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan pienluokan toiminta nykyisissä tiloissa lakien ja asetusten määrittämissä rajoissa. Näissä huomioidaan yksikön toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet tarkoituksenmukaisella tavalla.
Toimenpiteistä on olemassa alustava suunnitelma, jota tarkastellaan edelleen ennen lukuvuoden 2022–2023 alkua huomioiden yhdenvertaisuuslain edellytykset sekä valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä käytännön kohtuuden ja tarkoituksenmukaisuuden asettamissa rajoissa. Oikaisuvaatimuksessa esiin tuotuja ongelmia huomioidaan käytännön mahdollistamissa rajoissa. Näistä tarkennetuista toimenpiteistä kuullaan myös oppilaiden huoltajia.

Viranhaltijapäätös on tehty Rauhalan yksikön tilojen käytöstä. Päätös ei koske suoraan yksittäistä oppilasta vaan kokonaisuudessaan yksikön tilojen käyttöä ja vaikuttaa suureen määrään oppilaita, henkilökuntaa sekä yksikön toimintaa. Tämän myötä viranhaltijapäätöksen tiedoksiantoa yksittäisen oppilaan huoltajille ei katsottu perustelluksi. Päätös on ollut nähtävillä kunnan kotisivuilla 25.4.–16.5.2022.

Hallintolain § 45 1 momentin mukaisesti päätös on perusteltava. Päätöksen kuvaustekstistä käy ilmi tilanteen monimutkaisuus ja päätöksestä tilanteen alustava ratkaisumalli, jolla kyetään viranhaltijan näkemyksen mukaan täyttämään edellä mainittujen lakien sekä perusopetuslain edellyttämät velvoitteet.

Asiaan liittyvä materiaali oli esillä kokouksessa.

Oheismateriaali: Oikaisuvaatimus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Keskustelun aikana jäsen Sauli Tuomela ehdotti jäsen Jukka Harjun kannattamana esittelijän ehdotuksesta poiketen, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Evästyksenä, että TAO-luokka siirretään esiopetustilaan. Asian uudelleen tarkastelussa on otettava huomioon mm. vammais- ja yhdenvertaisuuslait. Päätös Rauhalan yksikön tilojen käytöstä on tehtävä ennen lukuvuoden 2022–2023 alkua.

Puheenjohtaja tiedusteli jäseniltä vastustaako joku Tuomelan ehdotusta. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä oikaisuvaatimuksen, kumota viranhaltijapäätöksen ja palauttaa asian vt. sivistysjohtajalle uudelleen käsiteltäväksi em. evästyksellä.

Merkitään, että vt. sivistysjohtaja Markku Laukkonen saapui kokoukseen asiantuntijaksi ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutoksesta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valistusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeuden käyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomaisen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi
telekopio 029 5642 760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa, osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Lisätiedot ja asiakirjapyynnöt

Lisätietoja kunnallisvalituksesta ja päätöstä koskevia asiakirjoja voi pyytää Laihian kunnan kirjaamosta.

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi