Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuustarkkailu ja täytäntöönpano

Kuvaus

Kunnanhallituksen tulee
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. (Kuntalaki 39 §)

Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, on kunnanhallituksen jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. (Kuntalaki 96 §)

Esitellään kunnanvaltuuston 16.5.2022 pitämän kokouksen päätökset sekä suoritetaan niiden laillisuustarkkailu ja päätetään täytäntöönpanosta.

Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan seuraavat asiat:
§ 18 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
§ 19 Pöytäkirjan tarkastus
§ 20 Vuoden 2021 talousarvion investointimäärärahan ylitys / biokaasulaitoksen kompostointikentän rakentaminen
§ 21 Määräalan ostaminen tilasta Kajaala (399-405-12-78)
§ 22 Tilan Tyynimetsä (399-416-3-30) lahjakirja
§ 23 Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö
§ 24 Henkilöstöpäällikön virkanimikkeen muutos
§ 25 Valtuustoaloite / Yrittäjyyskasvatusta lisättävä Laihian kunnan oppilaitoksissa
§ 26 Valtuustoaloite / Koirahiihto
§ 27 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet
§ 28 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

  • todeta kunnanvaltuuston 16.5.2022 päätökset laillisiksi
  • panna päätökset täytäntöön sitä mukaan kuin ne tulevat lainvoimaisiksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi