Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Kiinteistönhoidon kehittäminen / uuden yhtiön perustaminen

LAIDno-2022-340

Valmistelija

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto kävi 19.4.2022 kokouksensa yhteydessä keskustelun kunnanhallituksen, Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalojen sekä teknisen toimen edustajien kanssa. Tilaisuudessa tarkasteltiin mahdollista kunnan kiinteistönhoidon siirtoa uudelle perustettavalle yhtiölle kuntakonsernin kokonaisuuden näkökulmasta.

Tarkasteltaessa kuntakonsernia kokonaisuutena on sekä taloudellisia että toiminnallisia perusteita siirtää toiminta yhtiön hoidettavaksi. Taloudellisuus näyttäytyy konkreettisimmin KOY Laihian Vuokratalojen mahdollisuutena päästä ns. yleishyödylliseen asemaan. Tämän toteutuminen toisi yhtiölle verotuksellisia hyötyjä. Sen sijaan yksiselitteisiä konkreettisia kunnalle tulevia merkittäviä taloudellisia hyötyjä ei muutoksella kyetä osoittamaan. Yksittäisenä konkreettisena säästönä kunta hyötyy osan kiinteistöpäällikön henkilöstökustannuksesta tämän kustannuserän jakautuessa yhtiön ja kunnan kesken. Taloudelliset hyödyt tulevatkin kunnalle lähinnä ns. synergiahyötyjen eli yhteisvaikutusten myötä.

Toiminnalliselta näkökulmalta tarkastellen muutoksella kyetään vahvistamaan kahden pienen kiinteistönhoito-organisaation toimintavarmuutta ja osaamista. Sen lisäksi muutoksella kyetään pienentämään kunnan omistamien yhtiöiden henkilöriskiä johdon osalta. KOY Laihian Vuokrataloilla ja Laihian Nuuka Lämpö Oy:llä on yhteinen toimitusjohtaja, jolla ei ole varsinaista varahenkilöä. Muutoksen myötä tätä tilannetta kyetään parantamaan.

Kunnan osalta muutoksella kyetään vastaamaan osaan haasteista, joita valtakunnalliset uudistukset asettavat. Uudistuksen myötä on tarkoitus, että tekniselle osastolle jää henkilö, joka ottaa vastuulleen työvoimapalveluihin liittyvät uudistukset. Tämän lisäksi kyseinen henkilö vastaa kiinteistönhoidon toimivuudesta ja yhteistyöstä yhtiön sekä kunnan oman organisaation käyttäjien suuntaan.

Uudistuksen myötä on tehtävä selkeät toiminnalliset ja taloudelliset vastuujaot kunnan ja perustettavan yhtiön kesken. Tämän lisäksi konserniohjauksen ja toiminnan seuraamisen on oltava aktiivista.

Uudistus koskee siirron osalta viittä (5) kunnan työntekijää, jotka siirtyvät liikkeenluovutuksella ns. vanhoina työntekijöinä yhtiöön. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työntekijöiden työsuhteen edut eivät heikkene.

Siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta sovitaan perustettavan yhtiön kanssa erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää konserni- ja elinvoimajaoston ehdotuksen mukaisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnan kiinteistönhoito siirretään uuteen perustettavaan yhtiöön 1.1.2023 alkaen.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy uuden kiinteistönhoitoon keskittyvän osakeyhtiön perustamisen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi