Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi / Jokiperän alue

LAIDno-2022-342

Valmistelija

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kuvaus

Kuntaan on saapunut 23.5.2022 päivätty kaavoitusaloite, jossa Ilmatar Laihia Oy (jatkossa "Ilmatar") esittää oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan aloittamista noin 2800 hehtaarin suuruiselle Jokiperän alueelle. Jokiperän alue sijaitsee pääosin Levanevan, Jokisalon, vt3:n ja Havintien sisäpuolisella alueella. Sutikassa sijaitsevat vapaa-ajan asunnot ja niiden lähiympäristö ovat aluerajauksen ulkopuolella. Alueelle on suunnitteilla maksimissaan noin 20 voimalan tuulivoimapuisto, jolloin tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti voisi olla noin 140–200 megawattia. Hanke vaatii laajuutensa vuoksi oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnan.

Ilmatar on joulukuusta 2021 lähtien käynyt keskustelua alueen maanomistajien kanssa. Maanomistajista on koottu neuvottelukunta, joka on neuvotellut Ilmattaren kanssa vuokrasopimuksen hankkeeseen liittyen. Valmiiksi allekirjoitetut ja postitse luvatut vuokrasopimukset kattavat tällä hetkellä alueen, jolle pystyisi asentamaan 14 tuulivoimalaa. Ilmatar jatkaa vuokrasopimusten laatimista alueen maanomistajien kanssa.

Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana. Hanke vaatii myös ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) sekä Jokiperän alueen osoittamisen Pohjanmaan maakuntakaavaan 2050, jota Pohjanmaan liitto on tällä hetkellä valmistelemassa. Valtaosa Jokiperän alueesta on sisällytetty mukaan Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen yhteisen tuulivoimaselvityksen jatkotarkasteltaviin kohteisiin.

Ilmatar esittää yleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttajaksi Swecoa, koska sama taho on valittu myös Seinäjoen puolelle toteutettavan hankkeen konsultiksi. Ilmatar tulee vastaamaan kaavoituksen kustannuksista erikseen tehtävän kaavoituksen käynnistämissopimuksen ehtojen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että Laihian kunta jatkaa yhteistyötä Ilmatar Laihia Oy:n kanssa ja laatii luonnoksen kaavoituksen käynnistämissopimukseksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että jäsen Sauli Tuomela ja kunnanvaltuuston 1. vpj. Timo Kamila olivat poistuneena kokouksesta (intressijäävejä/maanomistajia alueella) eivätkä ottaneet osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Tuomela ja Kamila palasivat kokoukseen päätöksenteon jälkeen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi