Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Hallinto- ja henkilöstöjohtajan viran haastatteluryhmä

LAIDno-2022-278

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Henkilöstöpäällikkö on irtisanoutunut virastaan 9.2.2022 alkaen.

Kunnanvaltuusto tulee käsittelemään kokouksessaan 16.5.2022 henkilöstöpäällikön virkanimikkeen muuttamista hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi.

Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus (hallintosääntö § 29).

Valtuusto ottaa virkasuhteeseen kunnanjohtajan, osastopäälliköt, terveys- ja hyvinvointijohtajan sekä henkilöstöpäällikön (hallintosääntö § 32).

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan hallinto- ja henkilöstöjohtajan virkaan.

Päätös on ehdollinen ja kumoutuu, mikäli kunnanvaltuusto ei hyväksy 16.5.2022 henkilöstöpäällikön virkanimikkeen muuttamista hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi.

Virka julistetaan haettavaksi kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kuvaus

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan virka on julistettu haettavaksi 7.6.2022 klo 15.00 mennessä.
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Kuntarekry-palvelussa, TE-palveluiden avoimissa työpaikoissa sekä Ilkka-Pohjalaisessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää perustaa hallinto- ja henkilöstöjohtajan viran haastatteluryhmän ja nimetä sen jäsenet.

Päätös

Keskustelun aikana jäsen Tero Frondelius esitti haastatteluryhmän jäseneksi Joni Leppilahtea.
Jäsen Teemu Knuutti esitti ryhmän jäseniksi Minna Niemeä ja Marja Vettenrantaa.
Jäsen Antti Tuomela esitti ryhmän jäseniksi Janne Lainetta ja Sauli Tuomelaa.
Jäsen Jukka Harju esitti ryhmän jäseneksi itseään.
Jäsen Päivi Miskala esitti ryhmän jäseneksi kunnanjohtaja Juha Rikalaa.
Kunnanjohtaja Juha Rikala esitti ryhmän jäseneksi henkilöstön edustajaa, jonka hallintopalvelut nimeää.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli jäseniltä voidaanko esitetyt henkilöt nimetä haastatteluryhmän jäseniksi. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti perustaa hallinto- ja henkilöstöjohtajan viran haastatteluryhmän ja nimetä siihen seuraavat jäsenet: Jukka Harju, Janne Laine, Joni Leppilahti, Minna Niemi, Sauli Tuomela, Marja Vettenranta, Juha Rikala sekä henkilöstön edustaja.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi