Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Erityistoimivallan lakkauttaminen

LAIDno-2020-229

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Maailman Terveysjärjestö WHO antoi pandemiajulistuksen COVID19-koronavirusinfektiosta 11.3.2020. Tilanne on vaikeutunut nopeasti ja taudin etenemisen hidastamiseksi Suomen hallitus yhdessä presidentin kanssa on määrännyt maahan poikkeustilan ja valmiuslaki on otettu käyttöön. Poikkeustila aiheuttaa lukuisia rajoituksia yhteiskunnan tavanomaiseen toimintaan.

Taudin etenemisen hidastamiseksi julkisia kokoontumisia tulee rajoittaa. Yksi keino vähentää kokouksia on, että toimielimen päätösvaltaa delegoidaan edelleen viranhaltijalle. Tämä on mahdollista, jos hallintosäännössä on siitä määrätty. Delegointi on mahdollista tehdä määräajaksi. Toistaiseksi voimassa oleva delegointipäätös on mahdollista peruuttaa. Delegointia on syytä harkita erityisesti asioissa, jotka edellyttävät nopeaa reagointia.

Laissa ei tunneta häiriötilanteiden erityistoimivaltaa, erityistoimivalta perustuu Valmiuslain (29.12.2011/1552) 12 §:n mukaiseen normaaliajan yleisvarautumisen velvoitteeseen ja valmiuslain pykälään 108, joka koskee kunnan hallintoa valmiuslain voimassaollessa. Erityistoimivalta voidaan ottaa käyttöön kunnanhallituksen päätöksella, mikäli kunnassa tai yhteiskunnassa on käsillä sen tulkitsema häiriötilanne, eli normaalioloissa tapahtuva poikkeava, odottamaton tai äkillinen turvallisuustilanteen muutos, joka aiheuttaa uhkaa yhteiskunnan toimivuudelle ja väestön turvallisuudelle. Tilanne voi vaatia valtionjohdon ja viranomaisten erityisiä toimia.

Häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kunnan johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä tai toimivaltuuksia. Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa määritellyt tilanteet. Kunnan velvollisuus on suojella asukkaitaan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, joten erityistoimivallan käyttöönotto ja päätösvallan välitön delegointi kunnanjohtajlle on perusteltua.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sauli Tuomela, sauli.tuomela@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ottaa erityistoimivallan käyttöön välittömästi seuraavalla tavalla:

Kunnanjohtaja käyttää kunnan hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen kunnanhallituksen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.

Tämä erityistoimivalta otetaan käyttöön Laihian kunnassa korona-viruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa.

Kunnanjohtaja tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset viranhaltijapäätöksinä ja ne tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus päättää erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta erikseen.

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että kunnanjohtaja Juha Rikala poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) eikä esteellisenä ottanut osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Merkitään, että tämän asiakohdan esittelijänä toimi 1. varapuheenjohtaja Sauli Tuomela.

Valmistelija

  • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen takia kunnanhallitus päätti 20.4.2020 § 85 ottaa käyttöön kunnanjohtajan erityistoimivallan. Erityistoimivalta otettiin käyttöön peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi tilanteissa, jotka koskevat toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.11.2021 § 87 päivitetyn hallintosäännön. Hallintosäännössä on luku (5) normaalista toimivallasta poikkeamiseen, jonka mukaan kunnanjohtaja ja toimialajohtaja (omalla toimialallaan) voivat käyttää normaalista toimivallasta poikkeavaa päätösvaltaa kunnan palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi välttämättömän syyn vuoksi (hallintosääntö § 46). Ko. luvun määräykset toimivallan delegoinnista korvaavat kunnanhallituksen tekemän päätöksen ja kunnanjohtajan erityistoimivallan osalta voidaan tehdä päätös sen päättämisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että koronaviruspandemian takia hyväksytty kunnanjohtajan erityistoimivalta lakkaa ja päätöksenteossa siirrytään ns. normaaliolojen hallintosäännön noudattamiseen kaikilta osin.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että kunnanjohtaja Juha Rikala poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) eikä esteellisenä ottanut osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Rikala palasi kokoukseen päätöksenteon jälkeen.

Merkitään, että tämän asiakohdan esittelijänä toimi puheenjohtaja Minna Niemi.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00