Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Asemakaavoituksen käynnistämissopimus / kortteli 51

LAIDno-2022-202

Valmistelija

  • Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Kuntaan on saapunut kunnanhallitukselle osoitettu, 4.3.2022 päivätty kaavamuutosanomus. Anomuksessa toivotaan, että kunta aloittaisi asemakaavan muutosprosessin korttelin 51 tonteille 6, 7 ja 8. Alueelle toivotaan asemakaavan muutosta, joka mahdollistaisi asuinliikerakennusten rakentamisen autokatoksineen tehokkuudella e=1.

Kaavamuutosalue on pinta-alaltaan noin 7570 m2. Alue rajautuu koillisessa Tampereentiehen, lounaassa Kauppatiehen ja luoteessa Ratikyläntien katualueeseen. Tällä maa-alueella on useampi maanomistaja.

Laihian kirkonseudun osayleiskaavan päivitys on tullut alueella voimaan 12.12.2016. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Suunnittelualue sijaitsee lisäksi yleiskaavan kerrostalovyöhykkeen sisäpuolella ja osittain yleiskaavaan merkityn Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 mukaisella maakunnallisesti arvokkaalla kulttuuriympäristöalueella. Yleiskaavan voimaantulon jälkeen on valmistunut Pohjanmaan maakuntakaava 2040, jossa alue on edelleen maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö.

Alueella on 22.5.2017 hyväksytty ja 3.9.2020 voimaan tullut asemakaava. Asemakaavassa suunnittelualueella sijaitsee liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) ja liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa huoltoasematoimintaa palvelevia tiloja sekä sitä varten tarpeellisia jakelulaitteita ja säiliöitä (K-2). Huoltoasematilojen osuus saa olla enintään 45 % alueen enimmäisrakennusoikeudesta. Suurin sallittu kerrosluku on II ja tehokkuusluku e=0,55. Lisäksi tonteille osoitetun kaavamerkinnän mukaan 30 % tontista saa käyttää rakentamiseen.

Maanomistajan kanssa on neuvoteltu asemakaavoituksen käynnistämissopimuksesta. Sopimuksen tarkoituksena on, että kunta ja maanomistaja sopivat sopimusalueen asemakaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista. Maanomistaja sitoutuu maksamaan kunnalle asemakaavan valmistelun aiheuttamat kustannukset. Edellä mainittuihin kustannuksiin luetaan asemakaavan laatimisen ja käsittelyn sekä tässä yhteydessä tarvittavien maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien tai hankkeen toteuttamisen muutoin edellyttämien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin kustannukset 11.900 € (ALV 0 %). Kyseinen summa sisältää kaupunkikuvallisen tarkastelun / 3D-havainnekuvan laatimisen alueelta. Mikäli kaavaprosessin yhteydessä on tarpeen laatia mm. melu-, tärinä- tai ilmanlaatuselvitys, kuuluvat näistä aiheutuvat kustannukset maanomistajan maksettavaksi. Maanomistaja vastaa myös muista lisäkustannuksista, mikäli tehtävään sisällytetään asemakaavoitukseen liittymättömiä tehtäviä, tavoitteet muuttuvat, suunnittelualuetta laajennetaan tai jaetaan osiin tai jos ilmenee erillisselvitysten laatimisen tarvetta.

Kunta voi tehdä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä sopimuksia (maankäyttösopimus). Maankäyttösopimuksissa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia kaavojen sisällöstä.
Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Tämä ei koske sopimusten tekemistä kaavoituksen käynnistämisestä.
Maankäyttösopimuksesta tiedotetaan kaavan laatimisen yhteydessä. Tarkoituksesta tehdä maankäyttösopimus on tiedotettava osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Jos tarkoitus tehdä maankäyttösopimus tulee esille vasta sen jälkeen, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu, asiasta tulee kaavan laatimisen yhteydessä tiedottaa osallisten tiedonsaannin kannalta sopivalla tavalla. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 91 b §)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä Laihian kunnan ja maanomistajien välisen asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen liitteen mukaisena.

Kunnanhallitus päättää todeta, että kaavaehdotuksen valmistuttua mahdollisesti tehtävä maankäyttösopimus tuodaan kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00