Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Vaalilautakuntien ja -toimikunnan asettaminen / Presidentinvaali ja europarlamenttivaalit 2024

LAIDno-2023-347

Valmistelija

 • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Vuonna 2024 toimitetaan sekä presidentinvaali että europarlamenttivaalit. Varsinainen vaalipäivä on presidentivaalissa sunnuntai 28.1.2024 ja mahdollisella toisella kierroksella sunnuntai 11.2.2024, sekä europarlamenttivaaleissa sunnuntai 9.6.2024.

Työnjako eri vaaliviranomaisten välillä on sama presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa.

Helsingin vaalipiirilautakunta:

 • ehdokashakemusten käsittely, ehdokasasettelun vahvistaminen sekä presidentinvaalin ehdokasluettelon ja europarlamenttivaalien ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen ja jakelu muille vaaliviranomaisille,
 • vaalien koko maan tuloksen vahvistaminen ja siitä ilmoittaminen tai kuuluttaminen sekä europarlamenttivaaleissa valtakirjojen antaminen valituille Euroopan parlamentin jäsenille.

 

Kaikki vaalipiirilautakunnat:

 • ennakkoäänten laskenta, vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta sekä vaalien tuloksen vahvistaminen vaalipiirissä ja ilmoittaminen siitä Helsingin vaalipiirilautakunnalle.

 

Kunnan keskusvaalilautakunta:

 • ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestelyt,
 • vaaleista tiedottaminen kunnassa,
 • ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastus sekä hyväksyttyjen vaalikuorten toimittaminen vaalipiirilautakunnalle,
 • vaalipäivän äänten alustavan laskennan tietojen välitys vaalitietojärjestelmän laskentajärjestelmään.

 

Vaalitoimitsijat ja vaalitoimikunta:

 • ennakkoäänestyksen toimittaminen.

 

Vaalilautakunnat:

 • vaalipäivän äänestyksen toimittaminen ja äänten alustava laskenta.

 

Vaaleissa sovelletaan vaalilain (714/1998) säännöksiä. Kunnan keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2021–2025 asetettu keskusvaalilautakunta. Kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen, jos lautakunnan varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano:
Varsinainen jäsen:
Ranta Jouko, pj
Toikka Anna-Liisa, vpj
Kinnari Kari
Salminen Asko
Viianen Sirpa-Liisa

Varajäsenet siinä järjestyksessä, kun tulevat varsinaisten jäsenten sijaan:
1. Latvala Katri
2. Puska Päivi
3. Nykänen Markku
4. Harju Tuula
5. Nieminen Hannu

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

 1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä  
 2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. (Vaalilaki § 15)

 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi heidän on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2023) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.

Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla vaalien ehdokas. Hallintolain esteellisyysääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta; vaalilautakunnan jäsenenä oleva eduskuntavaalien ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia äänestäjän avustajana.

Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla vaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi. Hallintolain esteellisyysääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.

Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksena 40 %:n edustuksen tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Kunnanvaltuusto on 15.6.2020 § 38 päättänyt kunnan äänestysalueet äänestyspaikkoineen seuraavasti:
001 Ylipää / Kylänpään koulu os. Iippomäentie 2
002 Perälä / Perälän koulu os. Wiikintie 1
003 Ratikylä / Laihian nuorisoseura os. Iipposentie 3
004 Kirkonkylä / Kirkonkylän koulu os. Rudontie 15.

Oheismateriaali: Valtuustoryhmien ehdotukset

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

 1. valita neljän (4) äänestysalueen vaalilautakuntaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
 2. nimetä vaalilautakuntiin jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 3. valita yhteen (1) vaalitoimikuntaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet siinä järjestyksessä,​ jossa he tulevat jäsenten sijaan.
 4. nimetä vaalitoimikuntaan jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun, koska kaikilta valtuustoryhmiltä ei ollut saatu ehdotuksia valittavista jäsenistä ja varajäsenistä.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi