Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Uuden kunnanviraston rakentamishanke

LAIDno-2023-421

Valmistelija

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunta on käynnistänyt asemakaavan muutoksen, joka koskee kirkonseudun asemakaavan noin 1,5 hehtaarin suuruista aluetta korttelissa 52. Suunnittelualue sijaitsee HalpaHallin ja kunnanviraston ympäristössä Laihianjoen ja Kauppatien/Laihiantien välissä. Tavoitteena on mahdollistaa vierekkäisten tonttien tehokkaampi käyttö. Kaavoituksen on tarkoitus valmistua kuluvan vuoden lopulla. Kaavan valmistumisen myötä Kokkolan Halpa-Halli Oy:llä on suunnitelma rakentaa kaavoitetulle tontille uusi liikerakennus.

Laihian kunnassa on keskusteltu samassa yhteydessä tarpeesta uudistaa kunnanviraston tiloja. Nykyisen kunnanviraston tilat eivät palvele parhaalla tavalla ja tiloissa on ilmennyt myös sisäilmaongelmia. Pääosin kunnan omistama Koy Laihian Virastokeskus on selvitystensä pohjalta todennut, että virastokeskus-rakennukseen täytyisi tehdä lähiaikoina mittavat korjaustyöt. Investointien taso olisi niin suuri, että perustellumpaa ja edullisempaa olisi purkaa nykyinen rakennus ja rakentaa uudet ajanmukaiset tilat kunnan toiminnoille.

Uuden kunnanviraston rakentamishanketta ja sen valmistelua varten kunnanhallitus nimesi Laihian Virastokeskus hankkeen ohjausryhmän (kh 11.9.2023 § 157). Ohjausryhmä toimii hanketta ohjaavana elimenä, jolle hankkeen projektipäällikkö, Jarkko Järvenpää (kiinteistöpäällikkö/Laihian Tilapalvelu Oy), valmistelee ohjausta ja linjauksia tarvitsevat asiat.

Uuden kunnanviraston rakentamishankkeen tavoitteena ovat sekä kunnan henkilöstöä, luottamushenkilöitä että kuntalaisia palvelevat tilat. Kunnanviraston asiakaspalvelupiste sekä kiinteistössä nykyisin työskentelevä henkilöstö (hallintopalvelut, sivistyspalveluiden hallinto, hyvinvointipalveluiden hallinto, tekniset palvelut) jatkaisivat työtään myös uudessa virastotalossa. Rakennukseen on tarkoitus sijoittaa myös valtuustosali sekä muita kokoustiloja. Kunnanviraston suunnittelua ohjaavat käytännön tarpeet terveellisiin ja nykyaikaisiin työskentelytiloihin sekä kunnan asiakaspalvelunäkökulma, kuntastrategia ja päätöksenteon tarpeet.

Laihian kuntastrategiasta nousevia ohjaavia periaatteita kunnanviraston suunnittelulle ovat yhteisöllisyys, saavutettavuus ja positiivisen kuntakuvan edistäminen. Uusien tilojen suunnittelussa tärkeitä huomioitavia asioita ovat myös kuntalaisten osallistaminen sekä erilaisten kohtaamisten ja yhteisöllisyyden mahdollistaminen.

Rakentamishanke etenee kaavoituksen valmistuttua ja tultua lainvoimaiseksi. Tavoitteena on tuoda kaavaehdotus kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2023.

Hankesuunnittelusta vastaa ohjausryhmä. Rahoitus hyväksytään talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä. Keskusteluissa esillä olleissa aikatauluarvioissa tavoitteena olisi rakentamishankkeen valmistuminen syksyllä 2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että

  1. Laihian kunta käynnistää uuden kunnanviraston rakentamishankkeen.
  2. hanke huomioidaan talousarviossa 2024 ja talous- ja investointisuunnitelmassa 2025–2026.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että puheenjohtaja Minna Niemi poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi/läheinen Koy Laihian Virastokeskuksen toimitusjohtaja) eikä ottanut osaa asian käsittelyyn tai päätöksentekoon. Puhetta tuli johtamaan 1. vpj. Sauli Tuomela.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi