Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Ulkomainonta / Presidentinvaali 2024

LAIDno-2023-347

Valmistelija

  • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeessään 17/2023 suositellut vaalien ulkomainonnan aloittamista niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 10.1.2024.

Vuoden 2024 presidentinvaalin kunnan luvanvaraisena mainospaikkana oli Kirkonseutu - Vanha tori, Kauppatie 8.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain (§ 56) säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden välittömään läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien valinnanvapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä, mutta puolueille ja valitsijayhdistyksille on perinteisesti tarjottu mahdollisuus ehdokasjulisteiden esillepanoon niille varatussa telineessä.

Kuntaliitto ei ole antanut suosituksia vaalimainospaikkojen maksullisuudesta. Vaalimainospaikkojen ylläpito ja maksullisuus vaihtelevat kunnittain. Laihian kunnassa ei vaalimainospaikasta kunnan asettamassa telineessä ole peritty maksua puolueilta/valitsijayhdistyksiltä ja ne on jaettu tasapuolisesti (yhdenvertaisuusperiaate).

Tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua koskevat liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain § 52 ja 52 a. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella sekä asemakaava-aluella esim. kuntien taajamien läpi menevien maanteiden varrella. Tilapäisiä vaalimainoksia saa pystyttää tien varsille aikaisintaan kuukausi ennen vaalipäivää, ja ne tulee kerätä pois viikon kuluttua vaalin päättymisestä. ELY-keskus valvoo alueellisesti vaalimainosten sijoittelua maanteillä. Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslaissa (§ 6) ja tieliikennelaissa (§ 73) säädetyt kiellot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2024 presidentinvaalin

  1. ulkomainonta voidaan aloittaa 10.1.2024. Mainokset tulee poistaa viimeistään viikon kuluttua vaalin päättymisestä 4. tai 18.2.2024.
  2. luvanvarainen mainospaikka on Kirkonseutu - Vanha tori, Kauppatie 8.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00