Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 203 Toimielinten päätösten täytäntöönpano

LAIDno-2023-86

Kuvaus

Kunnanhallitus,​​​​​ kunnanhallituksen puheenjohtaja,​​​​​ kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian,​​​​​ joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Otto-​​​​​oikeus koskee myös lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirrettyä asiaa,​​​​​ jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa,​​​​​ jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. (Kuntalaki 92 §)

Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen,​​​​​ on päätöksestä tehty oikaisuvaatimus käsiteltävä kunnanhallituksessa.

Toimielinten pöytäkirjoihin sisältyvät luettelot viranhaltijoiden päätöksistä,​​​​​ joihin kunnanhallituksella on otto-​​​​​oikeus.

Pöytäkirjat olivat kokouksessa esillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. että se ei ota käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevien toimielinten päätöksiä:

Hyvinvointilautakunta 26.9.2023, 17.10.2023
Sivistyslautakunta 11.10.2023
Tekninen lautakunta 11.10.2023.

  1. todeta,​​​ että päätökset voidaan panna täytäntöön.

Päätös

Keskustelun aikan jäsen Sauli Tuomela ehdotti jäsen Teemu Knuutin kannattamana, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta hyvinvointilautakunnan 17.10.2023 päätöksiin § 68–69 ja palauttaa ne lautakunnan käsiteltäväksi.

Puheenjohtaja tiedusteli, vastustaako joku jäsenistä otto-oikeuden käyttämistä. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta hyvinvointilautakunnan 17.10.2023 päätöksiin § 68–69.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa edellä mainitut päätökset hyvinvointilautakunnan käsittelyyn.
Kunnanhallitus edellyttää, että hyvinvointilautakunnan tulee selvittää ampumaradan määräaikaista (ei toistaiseksi voimassa olevaa) sulkemista, radan saattamista lain vaatimusten mukaiseen kuntoon sekä kunnostustöiden ja niiden aikataulun suunnittelua. Ampumaradan järjestyssääntöjen valmistelussa tulee osallistaa myös radan käyttäjiä. Lisäksi lautakunnan tulee järjestää kunnan ja radan käyttäjien yhteinen keskustelutilaisuus.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että se ei ota käsiteltäväkseen muilta osin hyvinvointilautakunnan kokouksen 17.10.2023 päätöksiä.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että se ei ota käsiteltäväkseen hyvinvointilautakunnan 26.9.2023, sivistyslautakunnan 11.10.2023 tai teknisen lautakunnan 11.10.2023 kokouksien päätöksiä.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi