Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Lausunto Vöyrin kunnalle / Maaseutulautakunnan talousarvioesitys 2024

LAIDno-2023-459

Valmistelija

  • Jukka Giren, talousjohtaja, jukka.giren@laihia.fi

Kuvaus

Maaseututoimen hallintoa koskevan sopimuksen mukaan Vöyrin maaseutulautakunnan tulee laatia ehdotus talousarvioksi ja lähettää se sopimuskunnille lausunnon antamista varten. Vöyrin maaseutulautakunnan lausuntopyyntö talousarviosta on saapunut 13.10.2023.

Maaseutulautakunnan talousarvio koostuu noin 90 % palkkakuluista.

Vuoden 2024 kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 397.800 euroa (vuonna 2023 388.600 euroa). Laihian kunnan maksuosuus kustannuksista on 81.113 euroa (vuonna 2023 79.891 euroa).

Talousarvioesityksen tekstiosa:
Strategiset tavoitteet 2023–2026:

  • Kunnan on tuettava mm. maanviljelyn ja kalastamisen edellytyksiä ja kannustettava ympäristöä, jossa maaseudulla voi syntyä uudenlaista innovaatioajattelua.
  • Peruselinkeinojen harjoittajat ovat Suomessa elintärkeitä – olemme riippuvaisia omavaraisuusvalmiudestamme. Peruselinkeinot ovat suurin vahvuus kunnassamme: niitä on pidettävä keskeisenä osana tulevaisuuden kehitystä ja niillä on myös suurta kansallista vaikutusta eri tasoilla.

 

Toiminnalliset tavoitteet 2024:

  • Uuden tukijärjestelmän käyttöönoton työstäminen jatkuu. Maanviljelijöiden on saatava riittävästi tietoa uudesta tukijärjestelmästä, jotta he voivat täyttää tukiehdot. Haettuja tukia maksetaan Ruokaviraston maksuaikataulun mukaisesti.
  • Maaseutulautakunta vastaa viiden vuoden välein kriisiaikoina työvoimaksi varattujen maanviljelijöiden luettelon päivittämisestä. Puolustusvoimien aluetoimistot hyväksyvät kriisiaikoina työvoimaksi varattavat maanviljelijät. Vuonna 2024 maaseutulautakunnan yhteistoiminta-alueella järjestetään yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa kursseja maanviljelijöille, jotka on varattu työvoimaksi kriisiaikoina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan Vöyrin kunnalle seuraavaa:

Maaseutulautakunnan esitys vuoden 2024 talousarvioksi voidaan hyväksyä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi