Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Laihian kunnan tuloveroprosentti 2024

LAIDno-2023-446

Valmistelija

  • Jukka Giren, talousjohtaja, jukka.giren@laihia.fi

Kuvaus

Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista (kuntalaki § 111).

Kunnallisverosta säädetään tuloverolaissa. Vero määräytyy luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ansiotulojen perusteella.

Kuntien tulee ilmoittaa vuoden 2024 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeistään 17.11.2023.

Sote-uudistuksesta johtuen kunnat eivät voineet vaikuttaa vuoden 2023 tuloveroprosentin suuruuteen. Eduskunnan päätöksellä kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenteiksi määrättiin vuoden 2022 veroprosentit vähennettynä valtion määrittämällä veroprosenttileikkauksella (12,64 %-yksikköä).
Laihian kunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi tuli siten 9,11.

Vuoden 2024 osalta veroprosentit ovat taas kuntien omassa päätösvallassa. Jatkossa tuloveroprosentit määritellään 0,1 prosenttiyksikön tarkkuudella.

Vuoden 2023 lokakuun loppuun mennessä tuloveroa on kertynyt 13,7 milj. euroa ja koko vuoden kertymäksi arvioidaan noin 16,3 milj. euroa. Tämän vuoden kertymää nostaa osittain aikaisemmilta vuosilta tilitetyt verot, jotka ovat tulleet vanhojen veroprosenttien mukaisena.

Verotulojen pienentymisen lisäksi myös valtionosuudet tulevat vähenemään. Ennakkotietojen mukaan valtionosuudet ovat ensi vuonna noin 4,5 milj. euroa, kun ne tänä vuonna ovat noin 5,6 milj. euroa.

Verotulot ja valtionosuudet muodostavat lähes 90 % kunnan tuloista, joten talouden tasapainossa pitämiseksi veroprosenttia on välttämätöntä korottaa.

Kunnallisveron tuoton arvioidaan ensi vuonna olevan noin 16,0 milj. euroa. Esitetyn veronkorotuksen vaikutus kunnan verotuloihin on noin 750.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto vahvistaa Laihian kunnan vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 9,6 %.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 189-191 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi