Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuustarkkailu ja täytäntöönpano

Kuvaus

Kunnanhallituksen tulee
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. (Kuntalaki 39 §)

Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, on kunnanhallituksen jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. (Kuntalaki 96 §)

Esitellään kunnanvaltuuston 30.10.2023 pitämän kokouksen päätökset sekä suoritetaan niiden laillisuustarkkailu ja päätetään täytäntöönpanosta.

Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan seuraavat asiat:
§ 45 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
§ 46 Pöytäkirjan tarkastus
§ 47 TE-palvelut 2024 -uudistus / Pohjanmaan työllisyysalueen TE-palveluiden järjestäminen
§ 48 Ero luottamustoimesta / Piia Eerola / Sivistyslautakunnan uuden jäsenen valinta
§ 49 Ero luottamustoimista / Olli Raatikainen
§ 50 Kokouksessa jätetty valtuustoaloite
§ 51 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. todeta kunnanvaltuuston 30.10.2023 päätökset laillisiksi.
  2. panna päätökset täytäntöön sitä mukaa, kun ne tulevat lainvoimaisiksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi