Keskusvaalilautakunta, kokous 7.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen

LAIDno-2023-348

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet europarlamenttivaalien ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan (vaalikuoria ei avata) kokouksessa,​ joka on pidettävä siten,​ että kaikki määräaikaan 7.6.2024 ennen klo 19.00 saapuneet asiakirjat ehditään niissä käsitellä.

Ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat on tarkastettava omina kokonaisuuksinaan. Keskusvaalilautakunnan harkintaan jää,​ miten se käytännössä suorittaa asiakirjojen tarkastamisen. Keskusvaalilautakunta voi päättää,​ että keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaa valmistavan tarkastamisen keskusvaalilautakunnan käsittelyä varten lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Keskusvaalilautakunnan on tällöin huolehdittava tarpeellisesta valvonnasta. Vähintään kahden henkilön on oltava samanaikaisesti paikalla aina,​ kun asiakirjoja käsitellään.

Tarkastamiseen liittyvät ratkaisut,​ kuten kaikki huomioon ottamatta jättämiset,​ keskusvaalilautakunnan on tehtävä päätösvaltaisessa kokoonpanossa. Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet lähetekuoret sisältöineen on säilytettävä varmassa tallessa niin,​ että asiattomien pääsy niiden säilytyspaikkaan estetään.

LÄHETEKUORTEN VASTAANOTTAMINEN JA LAJITTELU

Saapuneet lähetekuoret tulee ehdottomasti lajitella äänestysalueittain kuoren oikealla puolella olevasta ikkunasta näkyvän äänestysalueen numeron mukaisesti. Jos ennakkoäänestystä ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin ennakkoäänestyspaikassa,​ on lähetekuori avattava ja äänestäneen äänestysalue selvitettävä. Asiakirjojen äänestysalueittaisessa lajittelussa on oleellista se,​ että ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen päätteeksi kaikki hyväksytyt vaalikuoret ovat lajiteltuina äänestysalueittain. Lajittelu koskee samalla tavoin myös kirjeäänestyksen lähetekuoria.

Muihin kuntiin postitettavat lähetekuoret tulee viipymättä toimittaa postiin oikealle keskusvaalilautakunnalle toimitettavaksi. Lähetekuorten viimeinen postituspäivä ja postiinjättöaika tarkentuu oikeusministeriöltä myöhemmin. Lähetekuoret,​ jotka ovat saapuneet kunnan keskusvaalilautakuntaan 7.6.2024 klo 19.00 jälkeen,​ jätetään avaamattomina huomioon ottamatta.

Jokaiseen tällaiseen avaamattomaan lähetekuoreen on tehtävä merkintä siitä,​ minä päivänä ja mihin kellonaikaan kuori on saapunut kunnan keskusvaalilautakuntaan.

LÄHETEKIRJEEN JA VAALIKUOREN TARKASTUS

Kaikki määräaikaan saapuneet lähetekuoret on avattava siten,​ että niiden sisältö ei vahingoitu. Vielä tässä avaamisvaiheessa lähetekuoressa olevia lähetekirjettä ja vaalikuorta ei saa erottaa toisistaan. Keskusvaalilautakunnalle saapuu kahdenlaisia lähetekuoria:

 1. niitä,​ joiden vasemmanpuoleisesta ikkunasta näkyy,​ että lähetekirjeeseen on tehty kuittausmerkintä (äänestys on merkitty äänioikeusrekisteriin jo ennakkoäänestyspaikassa) ja
 2. niitä,​ joiden vasemmanpuoleisesta ikkunasta näkyy,​ että lähetekirjeeseen ei ole tehty kuittausmerkintää (ennakkoäänestystä ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin ennakkoäänestyspaikassa).

 

Kuittausmerkinnällä varustetut lähetekuoret avataan ja ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan seuraavasti:

 • Tarkastetaan,​ että vaalikuori on suljettu ja että siihen ei ole tehty äänestäjää tai ehdokasta koskevaa tai muuta asiatonta merkintää;​ ja
 • Tarkastetaan,​ että lähetekirjeessä on äänestäjän allekirjoitus ja vaalitoimitsijan allekirjoitus.

 

Ilman kuittausmerkintää olevat lähetekuoret avataan ja ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan seuraavasti:

 • Tarkastetaan,​ että vaalikuori on suljettu ja että siihen ei ole tehty äänestäjää tai ehdokasta koskevaa tai muuta asiatonta merkintää;​ ja
 • Tarkastetaan,​ että lähetekirjeessä on äänestäjän nimi,​ henkilötunnus tai syntymäaika,​ osoite ja allekirjoitus sekä ennakkoäänestyspaikan nimi tai (laitos-​ ja kotiäänestyksessä) asianomaisen kunnan nimi,​ päiväys ja vaalitoimitsijan allekirjoitus;​ sekä
 • Tarkastetaan äänioikeusrekisteristä tai vaaliluettelosta,​ että äänestäjä on merkitty äänioikeutetuksi kyseisen kunnan johonkin äänestysalueeseen.

 

Kirjeäänestyksen lähetekuoret avataan ja asiakirjat tarkastetaan seuraavasti:

 • Tarkastetaan lähetekuoreen tehtyjen tai siihen liitettyjen postitus-​ tai lähetysmerkintöjen perusteella,​ onko kirjeäänestyksen lähetekuori postitettu ulkomailta;​
 • Tarkastetaan,​ että vaalikuori on suljettu ja että siihen ei ole tehty äänestäjää tai ehdokasta koskevaa tai muuta asiatonta merkintää;​
 • Tarkastetaan,​ että lähetekirjeessä on äänestäjän nimi,​ henkilötunnus tai syntymäaika,​ osoite,​ valtio,​ jossa äänestys tapahtui sekä päiväys ja äänestäjän allekirjoitus sekä kahden todistajan allekirjoitukset,​ nimenselvennykset,​ syntymäajat ja osoitteet;​ ja
 • Tarkastetaan äänioikeusrekisteristä tai vaaliluettelosta,​ että äänestäjä on merkitty äänioikeutetuksi kyseisen kunnan johonkin äänestysalueeseen.

 

Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen jälkeen keskusvaalilautakunnan on vaalisalaisuus säilyttäen avattava hyväksytyt kirjeäänestyksen vaalikuoret,​ leimattava niissä olevat äänestysliput ja suljettava leimatut äänestysliput ennakkoäänestyksen vaalikuoriin. Uudelleen kuoritus tehdään äänestysalueittain,​ jolloin on helppo sijoittaa kunkin äänestysalueen uudelleen kuoritetut kirjeäänet (muiden) ennakkoäänestysten joukkoon asianomaisen äänestysalueen kohdalle. Keskusvaalilautakunnan on kiinnitettävä erityistä huomiota menettelyn turvallisuuteen ja luotettavuuteen.

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TOIMENPITEET ERÄISSÄ TAPAUKSISSA

 1. Virheellisesti osoitetut lähetekirjeet
  • Mikäli keskusvaalilautakunta havaitsee,​ että lähetekuoressa oleva lähetekirje tai kirjeäänestyksen lähetekirje on osoitettu sille,​ mutta äänestäjä ei äänioikeusrekisterin mukaan kuulu kyseiseen kuntaan,​ vaan on äänioikeutettu muussa kunnassa,​ lähetekirje on virheellisesti osoitettu. Tällaiset ovat mahdollisia niissä tapauksissa,​ joissa lähetekirje on täytetty käsin.
  • Jos lähetekirje on virheellisesti osoitettu, se tulee siirtää toiselle kunnalle koko maan alueella, koska ehdokkaat ovat samat koko maassa.
 2. Avonaisen vaalikuoren sulkeminen
  • Jos vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu kuoren teknisestä toimattomuudesta, keskusvaalilautakunnan on suljettava kuori vaalisalaisuus säilyttäen.
 3. Lähetekuoressa on useampi kuin yksi vaalikuori
  • Jos kirjeäänestyksen lähetekuoren sisällä on kaksi vaalikuorta,​ mutta vain yksi lähetekirje,​ äänestys jätetään ottamatta huomioon. Tällöin äänestys ei ole tapahtunut laissa säädetyin tavoin,​ sillä kirjeäänestäjä ei ole laillisesti voinut käyttää kahta vaalikuorta ja äänestyslippua. Jos lähetekuoressa on kaksi vaalikuorta ja kaksi lähetekirjettä,​ jotka tarkastuksen jälkeen voidaan todeta kahden eri henkilön asiakirjoiksi,​ molemmat äänestykset voitaneen hyväksyä,​ jos muut tarkastuksen ehdot täyttyvät.
 4. Lähetekuorena on käytetty muuta kuin kirjeäänestyksen lähetekuorta
  • Jos kirjeäänestyksen lähetekirje ja suljettu vaalikuori on postitettu asianmukaisilla merkinnöillä varustettuna muussa kuin kirjeäänestyksen lähetekuoressa,​ äänestys voidaan hyväksyä,​ jos kuoresta käy selville se,​ että se on postitettu ulkomailta.

 

ÄÄNESTYKSEN JÄTTÄMINEN HUOMIOON OTTAMATTA

Ennakkoäänestys on jätettävä ottamatta huomioon,​ jos:

 • Ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin.
 • Vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä.
 • Lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä,​ ettei varmasti voida vakuuttua,​ onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin,​ tai päätellä,​ kuka on äänestänyt.
 • Kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikirjoitus.

 

Näiden lisäksi kirjeäänestys on jätettävä huomioon ottamatta,​ jos:

 • Kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus-​ tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä,​ että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta.
 • Kirjeäänestyksen vaalikuori on sillä tavalla avonainen,​ että voidaan päätellä avonaisuuden johtuvan jostain muusta kuin kuoren teknisestä toimimattomuudesta,​ tai on muutoin sellainen,​ ettei varmasti voida vakuuttua,​ että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin.
 • Kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat laissa säädetyt läsnä olleiden todistajien allekirjoitukset ja heitä koskevat tiedot.

 

Kun äänestys jätetään ottamatta huomioon,​ on siitä tehtävä merkintä keskusvaalilautakunnan kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan. Vaalikuorta ei saa avata. Huomioon ottamatta jätetty avaamaton vaalikuori on lähetekirjeineen ja kuorineen liitettävä pöytäkirjaan. Vaalikuoren avonaisuus ei ole huomioon ottamatta jättämisen peruste,​ mutta jos vaalikuori muusta syystä jätetään ottamatta huomioon ja se on avonainen,​ se on suljettava vaalisalaisuus säilyttäen. Kun äänestys jätetään ottamatta huomioon,​ äänioikeusrekisteriin tai vaaliluetteloon ei tehdä minkäänlaista merkintää.

MERKINTÄ ÄÄNIOIKEUSREKISTERIIN

Keskusvaalilautakunnan on merkittävä ns. jälkikirjauksina äänioikeusrekisteriin kaikki hyväksytyt kirjeäänestykset sekä ne hyväksytyt ennakkoäänestykset,​ joita ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin ennakkoäänestyspaikassa (lähetekirjeessä ei ole kuittausmerkintää).

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteeri

 1. yhdessä avustavien toimistohenkilöiden kanssa suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen lautakunnan hyväksymien ohjeiden mukaisesti.
 2. huolehtii siitä,​ että kaikki hyväksytyt kotimaan ja ulkomaan ennakkoäänestyspaikkojen äänet,​ kirje-,​ koti- ja laitosäänet,​ joita ei ole kirjattu äänioikeusrekisteriin,​ kirjataan ja tehdään tarvittavat merkinnät äänioikeusrekisteriin.

Päätös

 1. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
 2. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta ottaa käsiteltäväkseen ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjat.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä avustavien toimistohenkilöiden kanssa on suorittanut ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkistamisen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Keskusvaalilautakunta päättää 

 1. tarkastaa vaalilain 63 §:n 1 momentin mukaisesti keskusvaalilautakunnalle saapuneet vuoden 2024 europarlamenttivaalien ennakkoäänestysasiakirjat,​ joihin sisältyvät kirjeäänestysasiakirjat.
 2. hyväksyä keskusvaalilautakunnalle määräaikaan mennessä saapuneet vuoden 2024 europarlamenttivaalien ennakkoäänet.
 3. luovuttaa äänestysaluekohtaisesti pakatut ennakkoäänestysliput kuljetettavaksi Vaasan vaalipiirilautakuntaan.

Päätös

 1. Keskusvaalilautakunta päätti
  • merkitä tiedoksi,​ että keskusvaaliautakunnan sihteeri on suorittanut yhdessä avustavan henkilöstön kanssa ennakko-​ ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastuksen.
  • merkitä tiedoksi, että äänestysalueen 003 Ratikylä yksi (1) ennakkoääni ei ole saapunut vaalilain 63 §:ssä säädetyssä määräajassa.
  • tarkistaa pistokokeella äänestysalueen 002 Perälän äänestyslippujen lukumäärän.
  • merkitä tiedoksi,​ että ulkomaan ennakkoääniä oli yhteensä 6.
 2. Keskusvaalilautakunta päätti
  • merkitä tiedoksi,​ että pistokokeella tehdyn tarkastuksen perusteella ennakko-​ ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkistus on suoritettu ohjeiden mukaisesti.
  • hyväksyä kaikki ennakko-​ ja kirjeäänestykset äänestysalueittain seuraavasti​:

                          Äänestysalue                           Ennakkoon äänestäneet

                          001 Ylipää                                  210

                          002 Perälä                                  253

                          003 Ratikylä                               273

                          004 Kirkonkylä                           349

                          Yhteensä                                   1 084

 

 1. Keskusvaalilautakunta luovutti äänestysaluekohtaisesti pakatut ennakkoäänestysliput kuljetettavaksi Vaasan vaalipiirilautakuntaan klo 20.35 (liite).

Kokouskäsittely

 1. Keskusvaalilautakunta käsitteli lähetekirjeitä:
  • Keskusvaalilautakunta tarkisti pistokokeella äänestysalueen 002 Perälän äänestyslippujen lukumäärän.
 2. Oheismateriaali: Äänestysalueille tulevat äänet päivittäin.
 3. Keskusvaalilautakunta sulki vaalikuoret äänestysaluekohtaisiin laatikoihin ja laatikot sinetöitiin.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa vaalilain 66 § mukaan hakea erikseen muutosta.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi