Tekninen lautakunta, kokous 8.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Suunnittelutarveratkaisu / Kranni 399-409-7-89

LAIDno-2022-282

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle on jätetty 4.4.2022 päivätty suunnittelutarveratkaisuhakemus (MRL 16 §, 137 §). Aiottu rakennuspaikka on katsottava suoraan MRL:n 16.1 §:n nojalla suunnittelutarvealueeksi ympäröivän rakennuskannan takia.

Suunniteltu rakennuspaikka on noin 2410 m2:n suuruinen alue kiinteistöstä Kranni 399-409-7-89. Loput, noin 490 m2 kyseisestä kiinteistöstä aiotaan liittää osaksi naapurikiinteistöä.

Suunnittelutarveratkaisua haetaan 158 m2:n omakotitalon ja 70 m2:n talousrakennuksen rakentamiselle.

Alueella on voimassa 27.3.2006 hyväksytty Valtateiden vaikutusalueen osayleiskaava, jossa rakennuspaikka sijaitsee AP-alueella.

AP = Tiivis, pientalovaltainen asuntoalue. Tiiviisti rakentunut kylämäinen asuntoalue tai sen osa, jonka täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavan tai erillisen osayleiskaavan laatimista.

Alue sijaitsee yleiskaavassa lisäksi kyläkuvallisesti arvokkaalla alueella, joka muodostaa kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävän kokonaisuuden. Uudis- ja korjausrakentaminen tulee sopeuttaa kyläkuvaan ja rakennusperinteeseen.

Hankkeen johdosta on hakijan toimesta kuultu naapurikiinteistöjen omistajia, eikä kenelläkään ole ollut huomauttamista hankkeeseen.

Alueella ei ole kunnallista viemäriverkostoa eikä se kuulu kunnalliseen jäteveden toiminta-alueeseen. Sen sijaan rakennuspaikka kuuluu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen ja kiinteistölle on jo olemassa kunnan vesiliittymä. Jätevesien käsittely on suunniteltu toteutettavan kiinteistökohtaisella jäteveden pienpuhdistamolla.

Hakemuksen johdosta on pyydetty lausunto kunnan maanmittausinsinööriltä sekä vesihuoltoinsinööriltä.

Hakemusasiakirjat sekä asiasta annetut lausunnot ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Lautakunta päättää myöntää haetun luvan, koska suunniteltu rakentaminen

- ei aiheuta erityistä haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
- ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä
- on sopivaa maisemalliselta kannalta
- ei vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista
- ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen
- ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä (22.6.2022) lukien.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

 

Tiedoksi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, hakija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen

Vaasan hallinto-oikeus

PL 204, 65101 Vaasa

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

telekopio: 029 5642 760

Valituksen maksullisuus

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmän on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava.

Valituskirjelmän oheen on liitettävä

  • päätös, johon muutosta haetaan
  • miltä osin päätöksestä valitetaan 
  • muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet.