Tekninen lautakunta, kokous 8.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Hallintopakkomenettely / 399-405-11-21

LAIDno-2022-355

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

Rakennus- ja ympäristölautakunta, 23.06.2020, § 38

Lautakunta suorittaa ympäristökatselmuksen valtatien vaikutusalueella sekä asemakaava- alueilla. Katselmus suoritetaan myös niissä kohteissa, joista on mahdollisesti tullut huomautuksia ympäristön siisteydestä.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Kivelä, rakennustarkastaja

Katselmuskierroksella käydään katsomassa aiemmin kehotuksen tai velvoitteen saaneet kohteet ja todetaan mahdollisesti tarvittavat jatkotoimenpiteet. Lisäksi suoritetaan katselmus lähinnä valtatien vaikutusalueella sekä kohteissa, joista on tullut huomautuksia. Jatkotoimenpiteinä tulevat kysymykseen uhkasakon asettaminen tai teettämisuhan asettaminen kiinteistölle.

Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa MRL 166 §:n mukaisesti, että rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. MRL 169 §:n mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.

Asemakaava- alueella ei aluetta saa käyttää häiriöitä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu.Samassa lainkohdassa on lisäksi todettu seuraavaa: Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta suoritti ympäristökatselmuksen.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti yksimielisesti, että esitys tarvittavista toimenpiteistä käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta, 18.08.2020, § 50

Hoitamaton pihapiiri

Rakennusvalvontaan tulleen ilmoituksen mukaan kiinteistöllä 399-405-11-21 Mustikkatien varressa on hylättyjä ajoneuvoja sekä piha- alue ympäristöä rumentavassa kunnossa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 169 §:n mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.

Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista,

viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Kivelä, rakennustarkastaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta kehottaa kiinteistön omistajaa poistamaan piha- alueella olevat hylätyt ajoneuvot sekä siistimään piha- alue siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristölain vaatimukset.

Toimenpiteet tulee tehdä 31.10.2020 mennessä.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Rakennus- ja ympäristölautakunta, 15.06.2021, § 42

Hoitamaton pihapiiri

Lautakunta on kehottanut kiinteistön omistajaa poistamaan piha- alueella olevat hylätyt ajoneuvot sekä siistimään alue siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristölain vaatimukset. Toimenpiteet on tullut tehdä 31.10.2020 mennessä. Piha- alueelta on poistettu hylätyt ajoneuvot ja aluetta on osittain siistitty.

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 169 §:n mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.

Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

Katselmuskierrokselta 20.4.2021 laadittu tarkastuskertomus oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Kivelä, rakennustarkastaja

Lautakunta kehottaa kiinteistön omistajia siistimään pihapiirinsä 30.9.2021 mennessä. Mikäli nyt annettua korjauskehotusta ei noudateta ja lainvastainen menettely jatkuu, määräyksen noudattamisen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakkolain (1113/2000) mukainen sakon uhka.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Tekninen lautakunta, 8.6.2022, § 53

Lautakunta on kehottanut kiinteistön 399-405-11-21 omistajia saattamaan pihapiiri sellaiseen kuntoon, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä jätelain asettamat vaatimukset. Rakennustarkastaja on tarkastuksellaan 1.6.2022 todennut, että pihapiiriä ei ole toistuvista kehotuksista huolimatta saatettu asianmukaiseen kuntoon.

Rakennustarkastajan 1.6.2022 tarkastuskertomus sekä kiinteistön omistajien yhteystiedot oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Tekninen lautakunta katsoo selvitetyksi, että kehotuksista huolimatta kiinteistön omistaja ei ole toiminut edellytetyllä tavalla. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 ja 169 §:n sekä jätelain 72 §:n rikkomuksien johdosta lautakunta harkitsee velvoittavansa kiinteistön omistajaa uhkasakkolain (1113/2000) mukaisen sakon uhalla poistamaan kiinteistön 399-405-11-21 piha-alueelta kaiken sinne varastoidun tavaran ja jätteen.

Asettamisvaiheen kuuleminen:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen varaa kiinteistön omistajille tilaisuuden tulla kuulluksi harkittujen velvoitteiden sekä niiden tehosteeksi mahdollisesti asetettavan sakon uhan johdosta sekä antaa kirjallinen selitys asian ratkaisemiseen vaikuttavista tekijöistä.

Mahdollinen selitys liitteineen pyydetään toimittamaan Laihian kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (os. Laihiantie 50, 66400 Laihia) 31.7.2022 mennessä. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

 

Tiedoksi

Kiinteistön omistajat 

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi