Tekninen lautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Talousarvio 2023

LAIDno-2022-339

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Giren, talousjohtaja, jukka.giren@laihia.fi
Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Kunnan oli vuonna 2021 katettava kuntalain mukaisesti taseen alijäämä, jota oli jäljellä 560 754 euroa. Tilikauden tulos oli + 2 137 607 euroa, jolla saavutettiin kuntalain § 110 mukainen vaatimus talouden tasapainosta. Kertynyttä ylijäämää on näin ollen taseessa 1 576 853 euroa.

Kuluvan vuoden talousarvio on 667 423 euroa ylijäämäinen. Talousarvion toteutumiseen asettaa paineita erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitys, joka on alkuvuonna ollut selkeästi yli arvioidun tason. Tämä epävarmuustekijä poistuu kuntien talousarvioista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä vuodesta 2023 alkaen.

Kuluvan vuoden talousarvion toteutumiseen asettaa paineita myös globaalin tilanteen aiheuttamat hinnannousupaineet sekä henkilöstökustannusten voimakas kasvu epäselvän kunta-alan työmarkkinatilanteen takia. Henkilöstökustannuksiin tulee vaikuttamaan myös työntekijäjärjestöjen kanssa käytävät neuvottelut henkilökohtaisen lisän maksamisesta takautuvasti niiltä osin, kun sitä ei ole maksettu riittävästi kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Vuoden 2023 talousarvion valmistelu on erittäin poikkeuksellista. Kuntien verotulot ja valtionosuudet muuttuvat rajusti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä. Kuntien tuloveroprosentteja leikataan 12,64 %-yksikköä vuoden 2022 tasosta. Tämän lisäksi yhteisöveroon tehdään leikkauksia. Valtionosuudet määräytyvät uudelleen ja niitä tullaan jatkovuosien osalta tarkastelemaan myöhemmin vuoden 2022 tilinpäätöstietojen pohjalta.

Vuoden 2023 talousarvion rakentamista helpottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle. Tämän myötä toiminnan taloudellinen ennakoitavuus paranee huomattavasti ja talousarvio on selkeämmin ns. omissa käsissä.

Talousarvion laatimista vaikeuttaa em. vaikea maailmantalouden tilanne, joka vaikuttaa niin kunnan kiinteistökuluihin kuin vaikkapa kouluruokailun hintaan. Henkilöstökulujen ennakointiin vaikuttavat etenkin kuntastrategian linjaukset, kunnan organisaatiotarkastelun tulokset sekä kunta-alan työmarkkinaneuvotteluiden tilanne. Näiden lisäksi esim. toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden eteneminen uusiin ikäluokkiin ja varhaiskasvatuksen maksujen taannoinen alentaminen vaikuttavat talousarvion laadintaan kustannuksia nostavasti.

Talousarvion 2022 laadinnassa huomioidussa taloussuunnitelmassa vuodelle 2023 on arvioitu kunnan toimintakatteeksi 19 237 208 euroa ja verokertymäksi 23 636 855 euroa. Huomioiden poistot, tilikauden 2023 ylijäämäksi tulisi näillä arvioilla 1 942 647 euroa.

Toimintakatteen arvioinnissa ei ole syksyllä 2021 kyetty huomioimaan maailmantaloudessa tapahtuneita mullistuksia, mahdollisten organisaatiouudistusten vaikutuksia eikä tulevien palkankorotusten todennäköistä tasoa. Muun muassa näiden asioiden myötä tuolloin arvioitu toimintakate tullaan mahdollisesti ylittämään.

Toimintakatteen mahdollista ylitystä kompensoi vuonna 2023 verokertymän ennakoitua korkeampi taso. Sekä Kuntaliiton että valtiovarainministeriön ennakkolaskelmissa Laihian kunnan verokertymän taso on noin 1,3 M€ korkeampi kuin kunnan taloussuunnitelmaan kirjattu arvio.

Talousarvion laadinnassa on syytä noudattaa edelleen tiukkaa linjaa. On kuitenkin huomioitava, että kunnan lakisääteiset tehtävät kyetään hoitamaan siten, että henkilöstöä ei kuormiteta liikaa. Tämä edellyttää riittäviä perusteltuja henkilöstöresursseja eri toimialoille. Tämä on toisaalta osa henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista ja toisaalta laadukkaiden palveluiden varmistamista kuntalaisille.

Kunnanhallitukselle esiteltiin laskelmia vuoden 2023 toimintakatteen raamin pohjaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että talousarvion valmistelua jatketaan siten, että suunnittelun lähtökohtana on taloussuunnitelman 2023 mukainen toimintakatetaso. Tästä voidaan tarvittaessa poiketa lähinnä globaalin tilanteen vaikutusten ja henkilöstökustannuksiin vaikuttavien tekijöiden takia.

Kunnanhallitus päättää, että talousarviota 2023 tarkastellaan tarkemmin kunnanvaltuuston iltakoulussa 22.8.2022.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 113–114 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

Jukka Giren, talousjohtaja, jukka.giren@laihia.fi
Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus linjasi talousarvion valmistelua kokouksessaan 6.6.2022 siten, että suunnittelun lähtökohtana on kunnanvaltuuston 13.12.2021 hyväksymässä taloussuunnitelmassa vuodelle 2023 asetettu toimintakatetavoite 19.237.208 euroa. Joulukuussa 2021 ei ollut tietoa tulossa olleesta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen myötä tulleesta talouskehityksestä. Kustannusten nousu on ollut niin merkittävää, että tarve toimintakatteen korottamiseen on olennainen.

Laihian kunta sai katettua taseessa olleen alijäämän vuonna 2021. Vuodesta 2022 on tulossa todennäköisesti alijäämäinen. Viime vuonna taseeseen syntynyt ylijäämä kuitenkin riittänee pitämään kumulatiivisen kertymän ylijäämäisenä. Merkittävin riski taseen ylijäämän osalta on sosiaali- ja terveydenhuollon kulujen kasvu kuluvana vuonna.

Kun otetaan huomioon arviot vuoden 2023 verotuloista ja valtionosuuksista, on ensi vuodesta tulossa selvästi ylijäämäinen. Arviot vuosien 2024 ja 2025 osalta ovat kuitenkin merkittävästi heikommat. Vuoden 2023 näkymiä parantavat erityisesti arviot verotuloista, joihin sisältyy myös merkittäviä eriä aikaisemmilta verovuosilta. Vuosien 2024 ja 2025 näkymiä heikentävät varsinkin arviot valtionosuuksien tulevasta kehityksestä.

Talouskehitykseen sisältyy paljon epävarmuustekijöitä, joten talouden hoidossa on oltava tarkkana jatkossakin. Kuitenkin tarvittavat resurssit palvelujen tuottamiseen on pystyttävä varmistettava.

Talousarvion valmistelu etenee, mutta mahdollisimman realistisen raamin määrittelemiseksi tarvitaan vielä laskelmia, jotka valmistuvat vasta lähempänä kokouksen ajankohtaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää jatkaa talousarvion 2023 valmistelua siten, että käyttötalouden raamina on 20,5 milj. euroa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén saapui kokoukseen asiantuntijaksi ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on päättänyt 1.9. vuoden 2023 talousarvion kokonaisraamiksi -20,5 milj. euroa.

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion raami on muodostettu aikaisempien tilinpäätösten ja vuoden 2022 toteuman sekä kunnanhallituksen talouden tasapainotusohjeistusten mukaisesti. 

Käyttötalousosan kulut ovat n. 5,98 M€.

Palvelujen ostojen kustannuslisäys on arviolta n. 100 000 €. Palvelujen ostot sisältävät mm. kiinteistöjen hoidon ja pienet kunnossapitokorjaukset, katujen-, kevyenliikenteen väylien ja yksityisteiden hoidon ja kunnossapidon sekä vesi- ja viemäriverkoston hoidon ja kunnossapidon. Energian hinnan heilahtelujen vaikutuksien ennustaminen on nykyisessä maailmantilanteessa hyvin vaikeaa. Talousarviossa on pyritty ennustamaan mahdolllisimman hyvin näitä muutoksia. Energian säästötoimenpiteitä selvitetään jatkuvasti.

Oheismateriaalina talousarvion 2023 käyttötalousosa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää talousarvion 2023 käyttötalousosaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tähänastisen käsittelyn tiedoksi. 

Lautakunta päättää, että asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi