Tekninen lautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Rakennusvalvontaviranomaisen taksa

LAIDno-2022-430

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

Laihian rakennusvalvonnan voimassa olevan taksan rakennustyön valvonnasta perittävistä maksuista on kunnanvaltuusto hyväksynyt päätöksellään 15.12.2014 § 126. Kyseinen taksa on tullut voimaan 1.1.2015.

Kuntaliiton suosituksen mukaan rakennusvalvonnan menot tulisi pyrkiä kattamaan kokonaan rakentajilta perittävillä viranomaismaksuilla. Maksut tulisi myös vuosittain päivittää yleistä kustannuskehitystä vastaaviksi. Perittävät maksut kattavat tällä hetkellä rakennusvalvonnan menoista ainoastaan murto-osan.

Maksuja esitetään korotettavaksi vastaamaan paremmin tehtävistä aiheutuvia kustannuksia.

Kunnan hallintosäännön § 55 mukaan lautakunta päättää toimialansa taksat ja maksut voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Oheismateriaalina voimassa oleva taksa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää, että liitteenä oleva taksa rakennustyön valvonnasta perittävistä maksuista hyväksytään.

Lautakunta päättää, että liitteenä olevan taksan voimaantulopäätöksellä kumotaan Laihian kunnanvaltuuston 15.12.2014 § 126 hyväksymä ja 1.1.2015 voimaan tullut rakennusvalvonnan taksa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän ehdotuksesta poiketen, että liitteen mukainen taksa hyväksytään muutoksilla tuulivoimaloista perittäviin maksuihin seuraavasti:

  1. Maksu määräytyy yli 1000 kW tuulivoimalalasta perittävän maksun (ehdotus 6000 € / laitos) sijaan 1000 - 2500 kW maksuksi 10 000 € / laitos
  2. Taksaan lisätään yli 2500 kW tuulivoimalasta perittävä maksu 20 000 € / laitos

 

Tekninen lautakunta päätti, että liitteenä olevaan taksaan lisätään edellä olevat muutokset ja taksan voimaantulopäätöksellä kumotaan Laihian kunnanvaltuuston 15.12.2014 § 126 hyväksymä ja 1.1.2015 voimaan tullut rakennusvalvonnan taksa.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00