Tekninen lautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Katualueen haltuunotto / Huhtasentie, korvaukset maanomistajille

LAIDno-2022-424

Valmistelija

  • Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 104 §:n mukaan kunnan omistukseen siirtyvästä katualueesta on kunta velvollinen suorittamaan maanomistajille korvausta siltä osin kuin luovutettavan alueen pinta-ala ylittää 20 % hänen kysymyksessä olevalla asemakaava-alueella omistamastaan maasta tai on suurempi sitä rakennusoikeuden määrää, jonka saa rakentaa hänelle jäävälle maalle tällä asemakaava-alueella.

Huhtasentien katualue sijoittuu korttelien 52 ja 55 väliselle, yksityisen maanomistajan omistamalle kiinteistölle. Alueelle on laadittu asemakaava alun perin vuonna 1983. Alkuosa noin 47 metrin matkalta on kunnan toimesta haltuunotettu ja korvattu vuonna 1990. Tien loppuosa on tuohon aikaan ollut asemakaavan mukainen kevyen liikenteen väylä, josta ei korvauksia koskaan ole maksettu. Alueelle on tehty asemakaavan muutos vuonna 2001, jolloin kevyen liikenteen väylän osuus on muutettu katualueeksi. Kyseinen katualue on mahdollisesti KPO:n toimesta laitettu liikennöitävään kuntoon 2000-luvun alkupuolella, kun polttoaineen jakelupiste on rakennettu. Maanomistaja on allekirjoittanut suostumuslomakkeen, jossa hän hyväksyy määritellyt korvaukset katualueen haltuunotosta 186 m2:n osalta.

Kyseisen katualueen laajennuksen osalta tulee maanomistajalle maksaa katualuekorvaus. Maanomistajan ilmaisluovutusvelvollisuus on käytetty Huhtasentien alkupään ja Kauppatien osalta vuonna 1990. Ilmaisluovutusvelvollisuuden voi käyttää vain kerran, joten ilmaisluovutusvelvollisuutta ei enää ole käytettävissä.

Maanmittausinsinööri Anna Annila on tehnyt Huhtasentien korvauslaskelman. Maapohjan yksikköhinta 2,80 €/m² pohjautuu aikaisempina vuosina lähialueella maksettuihin katualuekorvauksiin elinkustannusindeksillä korjattuna. Lisäksi hinnassa on huomioitu maapohjan keskeinen sijainti keskustan liikekiinteistöjen läheisyydessä. Korvauksille lasketaan lunastuslain mukainen 6 %:n korko haltuunottopäivästä maksupäivään.

MRL:n mukaan:

94 §

Katualueen siirtyminen kunnalle

Kun asemakaava hyväksytään alueelle, jolla ei ole ollut asemakaavaa, kunta saa omistukseensa katualueen, joka ei sille ennestään kuulu, kiinteistönmuodostamislain mukaisella kiinteistötoimituksella.

Katualueen korvaamisesta säädetään 104 §:ssä.

 

95 §

Katualueen haltuunotto

Kunta saa 94 §:ssä tarkoitetun alueen haltuunsa, kun sitä ryhdytään rakentamaan tai muutoin tarvitaan käytettäväksi ja alueen erottamista koskeva kiinteistötoimitus on pantu vireille taikka kun kunta 104 §:n mukaan on suorittanut alueesta korvauksen.

Jos 1 momentissa tarkoitetulla alueella on vähäistä arvokkaampi rakennus, arvokas rakennelma tai laite taikka alue on välttämätön niiden käyttämistä varten, kunta ei saa ottaa maata haltuunsa ennen kuin korvauksesta on sovittu tai lunastusmenettely on pantu vireille.

Maan, joka asemakaavaa muutettaessa tulee sisältymään katualueeseen, kunta saa ottaa haltuunsa, kun sitä koskeva lunastusmenettely on pantu vireille.

Oheismateriaalina Huhtasentien korvauslaskelma.

Kokouksessa nähtävillä maanomistajan suostumus katualuekorvaukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen korvauslaskelman. Korvaus pannaan maksuun 31.10.2022, kun lautakunnan päätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00